مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,140

دانلود:

238

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

متاآنالیز کارآزماییهای بالینی با فرض همگنی واریانسهای اثر تیمار و کاربرد آن در مطالعات اثر مصرف آسپیرین در کاهش مرگ و میر بیماران سکته قلبی

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 34

چکیده

 مقدمه. متاآنالیز یا فراتحلیل عبارت است از ترکیب نتایج مطالعات مستقلی که همگی هدف یکسانی را دنبال می کنند. انجام این کار در مورد کارآزماییهای بالینی مستقل و مشابه که از لحاظ عامل تیمار و پیامد یکسان هستند در سالهای اخیر رشد چشم گیری پیدا کرده و روشهای آماری مختلفی در این زمینه ارائه گردیده است. این روشها با تکیه بر تئوریهای آماری بدون نیاز به داده های اولیه وتنها با فراهم بودن مقدار تاثیر تیمار و واریانس آن در مطالعات مختلف آنها را با هم ادغام نموده برآورد دقیق تری برای میزان تاثیر تیمار ارائه می نماید.روشها. روش آماری به کار گرفته شده در این تحقیق برای متاآنالیز کار آزماییهای بالینی تاثیر آسپیرین بر کاهش مرگ بیمارانی که دچار سکته قلبی شده اند بر اساس مدل اثر ثابت با فرض همگنی واریانسهای اثر تیمار در مطالعات مختلف می باشد. تعداد شش مقاله درباره موضوع از مقالات چاپ شده در مجلات مختلف پزشکی شناسایی و انتخاب شده و نتایج آن توسط روش مذکور با هم ادغام گردیده اند.نتایج. در مطالعاتی که متاآنالیز در مورد آنها صورت گرفت اثر مصرف آسپیرین بر کاهش مرگ و میر توسط نسبت شانس (Odds Ratio)و یا لگاریتم آن در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل ارائه گردیده بود. تنها در یکی از مطالعات میزان مرگ در گروه تیمار(مصرف آسپیرین) بیش از گروه کنترل بوده است و در پنج مطالعه دیگر مرگ و میر در گروه تیمار کمتر از گروه کنترل بوده است. با این حال در هیچ کدام از مطالعات اختلاف مشاهده شده از لحاظ آماری معنی دار نبوده است. اما نتیجه متاآنالیز مطالعات ضمن اینکه برآورد فاصله ای کوتاه تری برای نسبت شانس (Odds Ratio) نسبت به مطالعات منفرد ارائه نموده است همچنین باعث معنی دار شدن آماری اختلاف مرگ و میر در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل پس از ادغام پنج مطالعه گردیده است.بحث. متاآنالیز کارآزماییهای بالینی با فرض همگنی واریانسهای اثر تیمار به دلیل استفاده از واریانس ترکیبی به جای واریانسهای منفرد برآورد دقیق تری برای اثر تیمار ارائه می نماید این روش برای مواقعی که تعداد نمونه به کاربرده شده در مطالعات نسبتا کم باشد بهتر عمل می کند اما در این تحقیق به دلیل اینکه تعداد نمونه ها در مطالعات منفرد نسبتا بزرگ بوده است نتایج حاصله با متاآنالیز به روش معمول یعنی عدم استفاده از واریانس ترکیبی اختلاف زیادی نشان نداده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حاجی وندی، عبداله، بابایی ‌روچی، غلامرضا، و کاظم نژاد، انوشیروان. (1382). متاآنالیز کارآزماییهای بالینی با فرض همگنی واریانسهای اثر تیمار و کاربرد آن در مطالعات اثر مصرف آسپیرین در کاهش مرگ و میر بیماران سکته قلبی. پژوهش در علوم پزشکی، 8(2)، 29-34. SID. https://sid.ir/paper/26502/fa

  Vancouver: کپی

  حاجی وندی عبداله، بابایی ‌روچی غلامرضا، کاظم نژاد انوشیروان. متاآنالیز کارآزماییهای بالینی با فرض همگنی واریانسهای اثر تیمار و کاربرد آن در مطالعات اثر مصرف آسپیرین در کاهش مرگ و میر بیماران سکته قلبی. پژوهش در علوم پزشکی[Internet]. 1382؛8(2):29-34. Available from: https://sid.ir/paper/26502/fa

  IEEE: کپی

  عبداله حاجی وندی، غلامرضا بابایی ‌روچی، و انوشیروان کاظم نژاد، “متاآنالیز کارآزماییهای بالینی با فرض همگنی واریانسهای اثر تیمار و کاربرد آن در مطالعات اثر مصرف آسپیرین در کاهش مرگ و میر بیماران سکته قلبی،” پژوهش در علوم پزشکی، vol. 8، no. 2، pp. 29–34، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/26502/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی