مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

418

دانلود:

230

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل آماری-همدیدی غلظت آلاینده ی مونواکسیدکربن بر اساس سمت و سرعت باد و مخاطره ی آن در شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 439 | صفحه پایان 450

چکیده

 آلودگی هوا از مهم ترین مخاطرات محیطی کلانشهرهای ایران است که طی چهار دهه ی اخیر, زندگی این شهرها را پرهزینه و خطرناک کرده است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط باد با آلودگی هوا و شناسایی سیستم های حرارتی و دینامیکی در شهر تهران است که به تکوین و تشدید شرایط پایدار جوی در دوره ی سرد منجر می شوند. در این پژوهش از سه روش آماری, همدیدی و ترمودینامیکی برای رسیدن به اهداف یادشده استفاده شده است. در قسمت آماری, ویژگی باد در 16 جهت جغرافیایی با آلودگی هوا در یک دوره ی ده ساله در شهر تهران بررسی شد. به منظور محاسبه ی همبستگی و تحلیل وایازی بین مونواکسیدکربن با سرعت باد از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل وایازی استفاده شده است. نتایج نشان داد که همبستگی معناداری در سطح 99 درصد بین آلاینده ی مونواکسید کربن با سرعت باد در کل جهات وجود دارد, اما با تفکیک جهات به 16 جهت اصلی, بیشترین همبستگی (معناداری در سطح 99 درصد) بین سرعت باد در سمت NW, SSE و W است. جهت عکس تغییرات سرعت باد در این سمت ها با مونواکسید کربن, نشان می دهد که با افزایش سرعت باد از مقدار آلاینده ی مونواکسید کربن کاسته می شود و برعکس. نتیجه ی دیگر این بررسی, جهت تغییرات سمت های باد NE و ENE است که مستقیم اند و با افزایش سرعت باد, آلاینده ی مونواکسیدکربن هم افزایش یافته است. همچنین میانگین سرعت باد در روزهای آلوده 3/1 متر بر ثانیه است که از میانگین سرعت دوره ی سرد مطالعاتی که 5/2 متر بر ثانیه است, کمتر است. در قسمت همدیدی پژوهش, 14 نمونه روز با آلودگی فراگیر در دوره ی سرد سال در طول دوره ی آماری 2002 تا 2012 انتخاب شد. نقشه های مورد نیاز مرتبط در تراز های مختلف جو (تراز 500, سطح زمین و نقشه ی تاوایی) با استفاده از داده های دوباره پردازش شده ی ECMWF و در محیط GRADS ترسیم شدند. نتایج بررسی نشان داد که در بیشتر روزهای مطالعاتی, آلودگی هوا از الگوی پرفشاری تبعیت کرده و در لایه های میانی جو, منطقه ی تهران یا روی محور پشته یا در پایین دست محور قرار گرفته که با همگرایی جریانات سطوح فوقانی جو, فرونشینی هوا در سطح زمین رخ داده است. در قسمت ترمودینامیکی, با ترسیم نمودار Skew-Tدر نرم افزار RAOB و مشخص کردن نوع و ارتفاع لایه ی وارونگی مشخص شد که غلظت آلودگی هوا در زمانی که وارونگی تابشی زیر ارتفاع 100 متر از سطح زمین اتفاق می افتد, شدید و مخاطره زا می شود. همچنین در حالت جو پایدار, از سطح زمین تا تروپوسفر میانی و جو بالاتر, باد, سرعت چندانی ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کرمانی، آذر، اکبری، مهری، علیجانی، بهلول، و مفاخری، امید. (1394). تحلیل آماری-همدیدی غلظت آلاینده ی مونواکسیدکربن بر اساس سمت و سرعت باد و مخاطره ی آن در شهر تهران. مدیریت مخاطرات محیطی، 2(4 )، 439-450. SID. https://sid.ir/paper/265015/fa

  Vancouver: کپی

  کرمانی آذر، اکبری مهری، علیجانی بهلول، مفاخری امید. تحلیل آماری-همدیدی غلظت آلاینده ی مونواکسیدکربن بر اساس سمت و سرعت باد و مخاطره ی آن در شهر تهران. مدیریت مخاطرات محیطی[Internet]. 1394؛2(4 ):439-450. Available from: https://sid.ir/paper/265015/fa

  IEEE: کپی

  آذر کرمانی، مهری اکبری، بهلول علیجانی، و امید مفاخری، “تحلیل آماری-همدیدی غلظت آلاینده ی مونواکسیدکربن بر اساس سمت و سرعت باد و مخاطره ی آن در شهر تهران،” مدیریت مخاطرات محیطی، vol. 2، no. 4 ، pp. 439–450، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/265015/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی