مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

441

دانلود:

207

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد مقادیر بار معلق رسوبی رودخانه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

صفحات

 صفحه شروع 282 | صفحه پایان 289

چکیده

 پدیده فرسایش و انتقال رسوب از پیچیده-ترین مسائل هیدرودینامیکی است که تعیین دقیق معادلات حاکم بر آن به دلیل تأثیر پارامترهای مختلف, به آسانیمیسر نیست. در همین راستا, در این تحقیق با به کارگیری الگوریتم رقابت استعماری به تخمین بار معلق رسوبی روزانه رودخانه زرینه رود پرداخته شد. . به این منظور داده های دبی روزانه و بار معلق رسوبی ایستگاه رسوبی واقع در رودخانه زرینه رود برای سال های 86 تا 92 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از روش پیشنهادی با مقادیر واقعی رسوب مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای الگوریتم رقابت استعماری نشان داد مقدار مجذور مربعات خطا (RMSE), برابر با (mg/L) 237 می باشد. هم چنین مقادیر ضریب تبیین (R2), در مرحله صحت سنجی نیز برای الگوریتم رقابت استعماری 889/0 بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق, انعطاف-پذیری, توانایی و دقت بالای الگوریتم رقابت استعماری را به اثبات می رساند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  حیدری تاشه کبود، ش.، و رضائیان، ح. (1398). برآورد مقادیر بار معلق رسوبی رودخانه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری. نخبگان علوم و مهندسی, 4(2 ), 282-289. https://sid.ir/paper/263947/fa

  Vancouver: کپی

  حیدری تاشه کبود شادیه، رضائیان حسن. برآورد مقادیر بار معلق رسوبی رودخانه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری. نخبگان علوم و مهندسی. 1398 [cited 2023January31];4(2 ):282-289. Available from: https://sid.ir/paper/263947/fa

  IEEE: کپی

  حیدری تاشه کبود، ش.، رضائیان، ح.، 1398. برآورد مقادیر بار معلق رسوبی رودخانه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری. نخبگان علوم و مهندسی, [online] 4(2 ), pp.282-289. Available: https://sid.ir/paper/263947/fa.