مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

241

دانلود:

167

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر شدت بهره برداری بر رویش حجمی توده های راش آمیخته در جنگل های ناو اسالم

صفحات

 صفحه شروع 533 | صفحه پایان 547

چکیده

 هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شدت بهره برداری بر رویش حجمی جنگل های با ارزش راش در شمال ایران بود. برای این منظور, رویش حجمی درختان در یک دوره 10 ساله در سه پارسل بهره برداری شده با شدت های کم, متوسط و زیاد (به-ترتیب با شدت های برداشت شش, 1/13 و 18 m3/ha) و در یک پارسل حفاظت شده (شاهد) به روش قطعات نمونه ثابت در توده های راش آمیخته در جنگل های ناو اسالم برآورد شد. نتایج نشان داد شدت بهره برداری بر رویش حجمی درختان تأثیر معنی داری دارد (01/0 >P). میانگین رویش حجمی درختان در پارسل بهره برداری شده با شدت متوسط (m3/ha/yr 3/9) بیشتر از پارسل بهره برداری شده با شدت کم (m3/ha/yr 4/7), بهره برداری شده با شدت زیاد (m3/ha/yr 8/4) و پارسل شاهد (m3/ha/yr 8/6) بود (05/0>P). رویش حجمی درختان با افزایش حجم سرپای توده ی باقی مانده پس از قطع, کاهش یافت. شدت برداشت همچنین تأثیر معنی داری بر مقدار رویش حجمی درختان در طبقه های مختلف قطری داشت (01/0>P). درختان کم قطر (کمتر از 25 سانتی متر) در پارسل بهره برداری شده با شدت زیاد, درختان با قطر متوسط (25 تا 50 سانتی متر) در پارسل بهره برداری شده با شدت متوسط و درختان قطور و خیلی قطور (بزرگ تر از 50 سانتی متر) در پارسل بهره برداری شده با شدت کم, بیشترین مقدار رویش حجمی را داشتند. حجم سرپای پارسل های بهره برداری شده حدود 26 تا 42 درصد در ابتدا دوره و حدود 21 تا 33 درصد در انتهای دوره کمتر از پارسل شاهد بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کرم دوست مریان، بهروز، اسلام بنیاد، امیر، و توانکار، فرزام. (1397). تأثیر شدت بهره برداری بر رویش حجمی توده های راش آمیخته در جنگل های ناو اسالم. پژوهش و توسعه جنگل، 4(4 )، 533-547. SID. https://sid.ir/paper/263880/fa

  Vancouver: کپی

  کرم دوست مریان بهروز، اسلام بنیاد امیر، توانکار فرزام. تأثیر شدت بهره برداری بر رویش حجمی توده های راش آمیخته در جنگل های ناو اسالم. پژوهش و توسعه جنگل[Internet]. 1397؛4(4 ):533-547. Available from: https://sid.ir/paper/263880/fa

  IEEE: کپی

  بهروز کرم دوست مریان، امیر اسلام بنیاد، و فرزام توانکار، “تأثیر شدت بهره برداری بر رویش حجمی توده های راش آمیخته در جنگل های ناو اسالم،” پژوهش و توسعه جنگل، vol. 4، no. 4 ، pp. 533–547، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/263880/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی