مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

404

دانلود:

240

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پراکنش مکانی گونه های چوبی در جنگل های زاگرس شمالی (پژوهش موردی: جنگل های هواره خول)

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 29

چکیده

 با توجه به اهمیت جنگل های زاگرس شمالی از نظر اقتصادی- اجتماعی, حفاظتی و احیایی و با توجه به اینکه تاکنون بیشتر تحقیقات صورت گرفته در رابطه با الگوی پراکنش مکانی در جنگل های غرب کشور بیشتر در جنگل های شاخه زاد همسال (روی درخت) بوده است, الگوی پراکنش مکانی گونه های درختی در جنگل های هواره خول شهرستان بانه که به صورت ترکیبی از جنگل شاخه زاد ناهمسال (روی زمین) و شاخه زاد همسال (روی درخت) اداره می شود, مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه برداری منظم - تصادفی و شبکه آماربرداری 300×200 متر, تعداد 60 نقطه نمونه برداری با استفاده از روش های فاصله ای نزدیک ترین فرد, مربع تی و ترکیبی مورد اندازه گیری قرار گرفتند و تجزیه و تحلیل داده ها به روش های فاصله ای شامل شاخص های جانسون و زایمر, ابرهارت, هاپکینز, هینز و شاخص C با استفاده از نرم افزار Ecological Methodology انجام شد. نتایج الگوی کپه ای را برای شاخص های جانسون و زایمر, ابرهارت و هینز, الگوی کپه ای به سمت تصادفی را برای شاخص C و الگوی یکنواخت را برای شاخص هاپکینز نشان داد. در نهایت الگوی پراکنش مکانی درختان در جنگل هواره خول به صورت کپه ای تعیین شد. در کل نتایج نشان دادند که فاصله گرفتن الگوی پراکنش مکانی از حالت طبیعی در جنگل هواره خول بر اساس برخی از شاخص ها, به طور عمده به شغل اصلی جنگل نشینان که دامداری است و فعالیت های آنان (سرشاخه زنی, چرای دام و...) مربوط می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ذبیح الهی، سروش، شعبانیان، نقی، نمیرانیان، منوچهر، و حیدری، مهدی. (1394). پراکنش مکانی گونه های چوبی در جنگل های زاگرس شمالی (پژوهش موردی: جنگل های هواره خول). پژوهش و توسعه جنگل، 1(1 )، 17-29. SID. https://sid.ir/paper/263774/fa

  Vancouver: کپی

  ذبیح الهی سروش، شعبانیان نقی، نمیرانیان منوچهر، حیدری مهدی. پراکنش مکانی گونه های چوبی در جنگل های زاگرس شمالی (پژوهش موردی: جنگل های هواره خول). پژوهش و توسعه جنگل[Internet]. 1394؛1(1 ):17-29. Available from: https://sid.ir/paper/263774/fa

  IEEE: کپی

  سروش ذبیح الهی، نقی شعبانیان، منوچهر نمیرانیان، و مهدی حیدری، “پراکنش مکانی گونه های چوبی در جنگل های زاگرس شمالی (پژوهش موردی: جنگل های هواره خول)،” پژوهش و توسعه جنگل، vol. 1، no. 1 ، pp. 17–29، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/263774/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی