Start: 2/4/2023 9:28:04 AMEnd: 2/4/2023 9:28:05 AM >> 945

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

987

دانلود:

210

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تولید پلی هیدروکسی بوتیرات با استفاده از مخلوط سبوس و جوانه ذرت به روش تخمیر حالت جامد

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 102

چکیده

 پلیمر زیست تخریب پذیر پلی هیدروکسی بوتیرات ((PHB فراورده درون سلولی برخی از میکروارگانیسم ها است که در شرایط سخت به عنوان منبع کربن و انرژی تولید می شود. تخمیر حالت جامد (SSF) روشی مناسب برای تولید فراورده های ثانویه می باشد و قابلیت استفاده از ضایعات کشاورزی به عنوان سوبسترا را دارد. در این پژوهش با به کارگیری فرایند SSF, تولید PHB با استفاده از میکروارگانیسم واترسیا یوتروفا و مخلوط سبوس و جوانه ذرت به عنوان سوبسترای ارزان قیمت مورد بررسی قرار گرفت. عامل های موثر بر تولید PHB مانند درصد ترکیب سوبسترا, دما و همچنین غنی سازی سوبسترا توسط ملاس به روش طراحی آزمایش «یک عامل در هر زمان» به منظور افزایش بهره وری تولید PHB در مقیاس ارلن مورد بررسی قرار گرفت. بیشینه تولید PHB و بهره وری آن در دمای 28oC, رطوبت اولیه 70%, سوبسترای دارای 50% جوانه ذرت و بدون حضور ملاس به ترتیب برابر 3.26 g/kg و 0.06 g/kg/h به دست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی