video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

646

دانلود:

216

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنتز رنگ های فلز-فتالوسیانین جدید حاوی چهار گروه (1، 2، 4- تری آزین) استخلاف شده در موقعیت های پیرامونی

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 48

چکیده

 در این پژوهش مشتق های نو از فلز فتالوسیانین های دارای گروه های 1, 2, 4- تری آزین سنتز شده است. ابتدا ترکیب 1, 2, 4- تری آزین, از واکنش چند جزئی 2, 1-دی کتون, 4- هیدروکسی بنز هیدرازید و آمونیوم استات با استفاده از کاتالیزگر پارا تولوئن سولفونیک اسید تهیه شد. سپس ترکیب به دست آمده با 4 نیترو فتالونیتریل در حضور پتاسیم کربنات واکنش داده شد, از واکنش سیکلو تترامری شدن این مشتق فتالونیتریلی نو در حلال DMAE (دی متیل آمینو اتانول) و در حضور کاتیون های فلزی گوناگونZn , Ni و Cu و کاتالیزگرDBU , -1, 8 دی آزا بی سیکلو ان دک- 7- ان) در شرایط بازروانی, مشتق های فتالوسیانین مربوطه با گروه های 1, 2, 4- تری آزینی در موقعیت پیرامونی سنتز شدند و جذب UV-Vis آ ن ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین این ترکیب ها با استفاده از FT-IR, 1H-NMR, MALDI-TOF- MS, UV-Vis و TGA مورد شناسایی قرار گرفتند. رفتار تجمع پذیری این کمپلکس ها در حلال های دی متیل سولفوکساید, دی متیل فرمامید, کلروفرم و تترا هیدروفوران مورد بررسی قرار گرفت. فتالوسیانین I (تترا کیس] -4- (6, 5-دی فنیل-4, 2, 1-تری آزین-3-ایل) فنوکسی ]فتالونیتریل, 1, 2, 4- تری آزین, تجمع پذیری, فلز-فتالوسیانین های محلول - فتالوسیانینات روی ((II) در تمام حلال های مورد بحث, رفتار مونومریک از خود نشان داد. همچنین تاثیر دما بر جذب در ناحیه Q- band در کمپلکس I در حلال DMF (غلظت 5-10×5) در سه دمای 25, 50 و 80 درجه سلسیوس بررسی شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  کریمی، علیرضا، و کریمی، مرضیه. (1396). سنتز رنگ های فلز-فتالوسیانین جدید حاوی چهار گروه (1, 2, 4- تری آزین) استخلاف شده در موقعیت های پیرامونی. شیمی و مهندسی شیمی ایران (فارسی)، 36(3 )، 41-48. SID. https://sid.ir/paper/26322/fa

  Vancouver: کپی

  کریمی علیرضا، کریمی مرضیه. سنتز رنگ های فلز-فتالوسیانین جدید حاوی چهار گروه (1, 2, 4- تری آزین) استخلاف شده در موقعیت های پیرامونی. شیمی و مهندسی شیمی ایران (فارسی)[Internet]. 1396؛36(3 ):41-48. Available from: https://sid.ir/paper/26322/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا کریمی، و مرضیه کریمی، “سنتز رنگ های فلز-فتالوسیانین جدید حاوی چهار گروه (1, 2, 4- تری آزین) استخلاف شده در موقعیت های پیرامونی،” شیمی و مهندسی شیمی ایران (فارسی)، vol. 36، no. 3 ، pp. 41–48، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/26322/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی