مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت اطلاعات | سال:1396 | دوره:3 | شماره:2 (پیاپی 5) | صفحه شروع:99 | صفحه پایان:120

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

166

دانلود:

149

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فراتحلیل عوامل مؤثر بر به اشتراک گذاری دانش صریح در بافت دانشگاهی

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 120

چکیده

 در دوران کنونی, دانش به عنوان یک منبع راهبردی انگاشته می شود و راهبردها, رویه ها و ابزارهای تقویت اشتراک دانش به یکی از مهمترین چالش های سازمان ها بدل شده اند. علیرغم پژوهشهای انجام شده در زمینه ی به اشتراک گذاری, کسب و خلق دانش, ادبیات مربوطه هنوز برای ارزیابی عوامل مؤثر بر به اشتراک گذاری دانش کافی نیست. در جوامع امروزی محیط های دانشگاهی از مهمترین مراکز تولید دانش هستند, که از جمله ارزشمندترین تولیدات آنها, به انواع مقاله های علمی, پژوهشی, ترویجی, گزارش علمی و فنی, پایان نامه وکتاب می توان اشاره کرد. این دانش صریح, توسط اساتید, دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران تولید و می تواند به اشتراک گذاشته شود. هدف این پژوهش, توصیف, تحلیل و ترکیب نتایج برخی از پژوهشهای پیشین انجام شده در ایران در زمینه ی عوامل مؤثر بر به اشتراک گذاری دانشِ صریح با استفاده از روش فراتحلیل است. جامعه ی آماری, تعدادی از پژوهشهای انجام شده در ایران در مورد به اشتراک گذاری دانشِ صریح در محیط های دانشگاهی از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1395 که در پایگاه اطلاعات پایان نامه ها و رساله های ایران (گنج) ثبت شده اند و یا در مجلات علمی پژوهشی داخل کشور انتشار یافته اند, است. پس از بررسی 9 عنوان پژوهش با شرایط مناسب برای ورود به فراتحلیل مانند روایی و پایایی مناسب, روش نمونه گیری و آماری صحیح, فرضیه و سؤالات مناسب با موضوع پژوهش, داده های آماری کافی و سطح معناداری انتخاب شدند, برای محاسبه اندازه اثر هر یک از عوامل مؤثر از نرم افزار stata استفاده گردید. نتایج فراتحلیل نشان دادکه عوامل تعهد, فرهنگ سازمانی, ارتباطات کارکنان, پاداش, پشتیبانی فناوری اطلاعات, ساختار سازمانی به ترتیب بر به اشتراک گذاری دانش صریح تأثیر معنی داری دارند و عامل ویژگی شخصیتی تأثیری بر به اشتراک گذاری دانش صریح ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID