Start: 2/3/2023 8:22:00 AMEnd: 2/3/2023 8:22:00 AM >> 573

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,050

دانلود:

238

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه مدل های رگرسیون چند متغیره خطی و شبکه های عصبی مصنوعی برای برآورد عملکرد گندم دیم در مناطقی از زاگرس مرکزی

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 133

چکیده

 با توجه به اهمیت گندم در تغذیه انسان و سطح زیرکشت وسیع این محصول به صورت دیم در ایران, این پژوهش با هدف ارزیابی کارایی مدل های رگرسیون چند متغیره خطی و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی عملکرد دانه و زیست توده گندم دیم (رقم سرداری), در یک بررسی دو ساله اجرا شد. در دو منطقه از زاگرس مرکزی, 202 نقطه نمونه برداری تحت کشت گندم دیم و در اجزای مختلف شیب شامل قله شیب, شانه شیب, شیب پشتی, پای شیب و انتهای شیب انتخاب شد. در زمان برداشت گندم, از این نقاط نمونه خاک و نمونه عملکرد گندم جمع آوری شد. ویژگی های اولیه و ثانویه پستی و بلندی در هر نقطه, از مدل های رقومی ارتفاع استخراج و از داده های هواشناسی دو منطقه استفاده شد. 54 خصوصیت مختلف خاک, پستی و بلندی, بارندگی و مدیریت به عنوان ورودی های هر مدل و عملکرد دانه و زیست توده گندم به عنوان خروجی های هر دو مدل در نظر گرفته شد. ضرایب تبیین مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره خطی به ترتیب برای پیش بینی عملکرد دانه برابر 84 و 15 درصد و برای پیش بینی زیست توده هوایی برابر 76 و 6 درصد بود. ریشه دوم میانگین مربعات خطای (RMSE) این مدل ها نیز به ترتیب در پیش بینی عملکرد دانه برابر 0.033 و 0.092 و در پیش بینی زیست توده برای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره خطی به ترتیب برابر 0.037 و 0.102 بود. نتایج نشان از توانایی بهتر شبکه های عصبی مصنوعی نسبت به رگرسیون چند متغیره خطی در برآورد عملکرد دانه و زیست توده گندم دیم در مناطق مورد مطالعه داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی