مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

315

دانلود:

173

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر کاربرد بقایای گیاهی در بهبود شاخصهای شیمیایی خاکهای آهکی، سدیمی و شور-سدیمی

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 82

چکیده

 یکی از راهکارهای صحیح و عملی بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک های آهکی, شور و سدیمی مناطق خشک و نیمه خشک استفاده از بقایای گیاهی محصولات کشاورزی است. به منظور بررسی تأثیر بقایای گیاهی بر بهبود خصوصیات شیمیایی خاک های آهکی, سدیمی و شور-سدیمی, آزمایش انکوباسیون (گرماگذاری) به صورت فاکتوریل در پایه طرح کاملا تصادفی (CRD), شامل فاکتور نوع خاک (آهکی, سدیمی و شور-سدیمی) و بقایای گیاهی (ذرت, آفتابگردان, گندم, شبدر و ماشک) به همراه تیمار شاهد (خاک بدون بقایای گیاهی) در سه تکرار انجام شد. بقایای گیاهی به میزان دو درصد به خاک ها اضافه و تیمارهای آماده شده به مدت 13 هفته در دمای 25 درجه سانتی گراد و با رطوبت 50 درصد ظرفیت زراعی گرماگذاری شدند. نتایج نشان داد که EC, نیتروژن کل, ظرفیت تبادل کاتیونی, پتاسیم قابل جذب, آهن, روی, مس و منگنز قابل استفاده در تیمارهای بقایای گیاهی نسبت به تیمارهای شاهد افزایش معنی داری (در سطح احتمال 1 درصد) داشت. همچنین افزودن بقایای گیاهی موجب کاهش معنی دار pH و درصد آهک خاک ها (در سطح احتمال 1 درصد) شد. فسفر قابل استفاده در خاک های تیمارشده با بقایای ماشک, شبدر و آفتابگردان به ترتیب 39, 35 و 18 درصد افزایش یافت, در حالی که در خاک های تیمارشده با بقایای ذرت و گندم به ترتیب به میزان 19 و 25 درصد کاهش یافت. کاربرد بقایای گیاهی, کربن آلی و فعالیت آنزیم اوره آز را نسبت به تیمارهای شاهد به ترتیب تا 27 و 134 درصد افزایش داد. با کاربرد بقایای گیاهی, درصد سدیم تبادلی خاک های مورد مطالعه تا 19 درصد کاهش یافت. در کل, کاربرد بقایای گیاهی باعث بهبود خصوصیات شیمیایی مطالعه شده در خاک های آهکی, سدیمی و شور-سدیمی و افزایش قابلیت دسترسی عناصر غذایی شد. همچنین شدت تاثیر بقایای گیاهی بر خصوصیات شیمیایی خاک های مورد مطالعه به کیفیت بیوشیمیایی و ترکیب شیمیایی بقایای گیاهی بستگی داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عبدالهی قره کند، جواد، سپهر، ابراهیم، فضی اصل، ولی، رسولی صدقیانی، میرحسن، و صمدی، عباس. (1398). تاثیر کاربرد بقایای گیاهی در بهبود شاخصهای شیمیایی خاکهای آهکی, سدیمی و شور-سدیمی. تحقیقات کاربردی خاک، 7(3)، 67-82. SID. https://sid.ir/paper/261895/fa

  Vancouver: کپی

  عبدالهی قره کند جواد، سپهر ابراهیم، فضی اصل ولی، رسولی صدقیانی میرحسن، صمدی عباس. تاثیر کاربرد بقایای گیاهی در بهبود شاخصهای شیمیایی خاکهای آهکی, سدیمی و شور-سدیمی. تحقیقات کاربردی خاک[Internet]. 1398؛7(3):67-82. Available from: https://sid.ir/paper/261895/fa

  IEEE: کپی

  جواد عبدالهی قره کند، ابراهیم سپهر، ولی فضی اصل، میرحسن رسولی صدقیانی، و عباس صمدی، “تاثیر کاربرد بقایای گیاهی در بهبود شاخصهای شیمیایی خاکهای آهکی, سدیمی و شور-سدیمی،” تحقیقات کاربردی خاک، vol. 7، no. 3، pp. 67–82، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/261895/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی