مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

6,702

دانلود:

348

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر ترکیب کودهای اسید هیومیک با اوره بر برخی صفات زراعی ذرت (Zea mays L)

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 40

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر ترکیب کود اوره با اسید هیومیک استخراج شده از ورمی کمپوست و کمپوست بستر قارچ, بر غلظت عناصر غذایی و برخی شاخص های رشد گیاه ذرت (Zea mays L.) رقم سینگل کراس 704, آزمایش گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. به این منظور پنج تیمار شامل اوره (U), اوره مخلوط شده با اسید هیومیک خالص ورمی کمپوست به فرم پودری (U+Vp), اوره مخلوط شده با اسید هیومیک خالص کمپوست بستر قارچ به فرم پودری (U+Mp), اوره مخلوط شده با اسید هیومیک ناخالص ورمی کمپوست به فرم پودری (U+Vi) و اوره مخلوط شده با اسید هیومیک ناخالص کمپوست بستر قارچ به فرم پودری (U+Mi) تهیه شد. نتایج نشان داد استفاده از ترکیب کودهای اسید هیومیک - اوره به عنوان منبع نیتروژن, ارتفاع گیاه, وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه را نسبت به مصرف کود اوره به طور معنی داری افزایش داد. همچنین نتایج نشان داد که میزان فسفر, پتاسیم, نیتروژن در گیاه ذرت تحت اثر تیمارهای آزمایشی اسید هیومیک - اوره به طور معنی داری افزایش یافتند. بیشترین میزان فسفر, پتاسیم و نیتروژن در گیاه ذرت تیمار شده با اوره مخلوط شده با اسید هیومیک خالص ورمی کمپوست به فرم پودری (U+Vp), اوره مخلوط شده با اسید هیومیک خالص کمپوست بستر قارچ به فرم پودری (U+Mp), اوره مخلوط شده با اسید هیومیک ناخالص ورمی کمپوست به فرم پودری (U+Vi) و اوره مخلوط شده با اسید هیومیک ناخالص کمپوست بستر قارچ به فرم پودری (U+Mi) مشاهده گردید. استفاده از کودهای اسید هیومیک با اوره برخی صفات زراعی گیاه ذرت را به طور معنی داری افزایش داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  امینی، ب.، و فرحبخش، م.، و کیانی راد، م. (1396). بررسی تاثیر ترکیب کودهای اسید هیومیک با اوره بر برخی صفات زراعی ذرت (Zea mays L). تحقیقات کاربردی خاک, 5(2 ), 31-40. https://sid.ir/paper/261871/fa

  Vancouver: کپی

  امینی بهاره، فرحبخش محسن، کیانی راد مهران. بررسی تاثیر ترکیب کودهای اسید هیومیک با اوره بر برخی صفات زراعی ذرت (Zea mays L). تحقیقات کاربردی خاک. 1396 [cited 2023January29];5(2 ):31-40. Available from: https://sid.ir/paper/261871/fa

  IEEE: کپی

  امینی، ب.، فرحبخش، م.، کیانی راد، م.، 1396. بررسی تاثیر ترکیب کودهای اسید هیومیک با اوره بر برخی صفات زراعی ذرت (Zea mays L). تحقیقات کاربردی خاک, [online] 5(2 ), pp.31-40. Available: https://sid.ir/paper/261871/fa.