مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات کاربردی خاک
سال:1397 | دوره:6 | شماره:4
صفحه شروع:84 | صفحه پایان:96

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

319

دانلود:

174

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل توزیع مکانی فلزات سنگین مس، روی و آرسنیک در خاک اطراف کارخانه ذوب مس خاتون آباد شهر بابک

نویسنده

محمدی صدیقه

صفحات

 صفحه شروع 84 | صفحه پایان 96

چکیده

 با توجه به مسائل و مشکلات زیست محیطی به وجود آمده از فعالیت کارخانه ذوب مس خاتون آباد شهر بابک استان کرمان و اثرات سوء آن روی خاک منطقه, این تحقیق با هدف تعیین نحوه توزیع و الگوی مکانی پراکنش عناصر سنگین مس, روی و آرسنیک در خاک محدوده این کارخانه انجام شد. نمونه برداری از خاک به صورت شبکه بندی منظم (با ابعاد 1000 متر در1000 متر) از عمق ( صفر تا پنج سانتی متری) و آنالیزهای آزمایشگاهی با استفاده از دستگاه ICP انجام شد. به طوری که میانگین غلظت مس, روی و آرسنیک در منطقه 13/731, 06/72 و 13/40 میلی گرم بر کیلوگرم بود. تحلیل توزیع مکانی آلاینده های مورد بررسی با استفاده روش های زمین آماری و در محیط نرم افزار GS+ و GIS انجام شد. نتایج نشان داد که با توجه به بالا بودن نسبت (C/C0+C), به میزان 99/0, 83/0 و 99/0 به ترتیب برای عناصر مس, روی و آرسنیک, همبستگی مکانی قوی در همه عناصر مورد بررسی با مدل واریوگرام کروی وجود دارد. در این رابطه, شعاع تأثیر به ترتیب برای عناصر سنگین مس, روی و آرسنیک 2480, 10830, 2380 متر (بالا بودن میزان شعاع تأثیر تأثیردر مورد عنصر آرسنیک به علت سیالیّت بالای آن در خاک می باشد) و مقدار آستانه نیز به ترتیب 94/0, 55/4 و 87/0 می باشد. نقشه توزیع مکانی این عناصر نیز حاکی از عدم آلودگی خاک اطراف کارخانه به عنصر روی و آلودگی شدید آن به عناصر مس و آرسنیک بود. به طوری که گستردگی مکانی آن ها در جهت جنوب غربی کارخانه می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی