Start: 2/8/2023 7:28:35 AMEnd: 2/8/2023 7:28:36 AM >> 665

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

85

دانلود:

17

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

افزایش کارآیی آبیاری در اراضی شالیزاری با استفاده از کمپوست آزولا در شرایط کمبود آب

صفحات

 صفحه شروع 146 | صفحه پایان 160

چکیده

 برای تعیین تاثیر کمپوست آزولا درکاهش تنش آب آبیاری بر رشد و عملکرد برنج, آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال 1390 در مؤسسه تحقیقات برنج کشور اجراء شد. آزمایش به صورت گلدانی با 8 نوع رژیم آبیاری (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8) به عنوان فاکتور اول و 4 سطح کمپوست آزولا (B1= شاهد و بدون کمپوست, B2, B3 و B4 به ترتیب 5/2, 5 و 5/7 درصد وزنی خاک) به عنوان فاکتور دوم در سه تکرار اجراء شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر برخی صفات زراعی برنج مانند طول خوشه, ارتفاع بوته, تعداد پنجه و عملکرد شلتوک و همچنین بر روی درصد نیتروژن و فسفر جذب شده در کاه و پتاسیم جذب شده در شلتوک برنج معنی دار می باشد اما تفاوت معنی داری بر خصوصیات دیگر مورد بررسی نداشت. نتایج همچنین نشان داد که اثر تیمارهای کمپوست آزولا بر برخی صفات زراعی برنج مانند طول خوشه, وزن خوشه و عملکرد دانه و همچنین بر روی شوری, اسیدیته, ماده آلی, نیتروژن, فسفر و پتاسیم باقی مانده در خاک و بر پتاسیم جذب شده در شلتوک برنج معنی دار می باشد ولی تفاوت معنی داری بر خصوصیات دیگر مورد بررسی نداشت. نتایج کلی حاصل از اجرای پروژه نشان داد که تیمار A2B4 (آبیاری به اندازه اشباع خاک در طول دوره رشد و استفاده از 5/7 درصد کمپوست آزولا) یکی از مناسب ترین تیمارها می باشد. اعمال این مدیریت به ویژه در شرایط کمبود آب آبیاری دارای اهمیت زیادی بوده و کارایی مصرف آب آبیاری افزایش داده و به اندازه 37/19 درصد نسبت به آبیاری غرقاب در مصرف آب صرفه جویی می گردد. همچنین استفاده از کمپوست آزولا می تواند باعث افزایش میزان ماده آلی خاک شده و چون دارای برخی عناصر مورد نیاز گیاه می باشد, در طولانی مدت جایگزین کود های شیمیایی و در نتیجه ایجاد کشاورزی پایدار با حفظ محیط زیست خواهد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی