مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,292

دانلود:

378

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی میزان تولید گازهای زیست محیطی در لندفیل جهت استحصال انرژی (مطالعه موردی لندفیل شماره 1 شاهین شهر)

صفحات

 صفحه شروع 204 | صفحه پایان 214

چکیده

 زمینه و هدف: پسماندهای جامد شهری در لندفیل در طول یک فرآیند تبدیل بیوشیمیایی که تجزیه زیستی نامیده می-شود, به گاز لندفیل تبدیل می شوند. گاز لندفیل محصول فساد زباله قابل تجزیه است که حاوی 60-40 درصد متان و مقادیر مختلفی از دیگر گازها می باشد. مطالعه حاضر با هدف تخمین گازهای زیست محیطی در لندفیل شماره 1 شاهین شهر (کل گاز لندفیل, گازهای متان و دی اکسیدکربن), مقایسه میزان گازها در طول 30 سال و همچنین بررسی توان این لندفیل جهت استحصال انرژی انجام شد. مواد و روش ها: محیط مورد پژوهش, لندفیل شماره 1 در کارخانه بازیافت شاهین شهر (اصفهان) واقع در کوه های جعفرآباد بود که ظرفیت آن در سال 1389 تکمیل شده و ارزیابی گازهای لندفیل در آنها صورت گرفته است. در این مطالعه میزان کل گازهای تولیدی, متان و دی اکسیدکربن با استفاده از مدل تخریب مرتبه اول در طول 30 سال و میزان این گازها در لندفیل از سال 1392 تا سال 1422 محاسبه شد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده, میزان گازهای لندفیل در طول زمان کاهش یافته است. بیشترین گاز متان و دی اکسیدکربن تولید شده به ترتیب در حدود 350 و 950 هزار kg در سال 1392 و کمترین مقدار متان و دی اکسیدکربن تولید شده به ترتیب در حدود 57 و 157 هزار kg در سال 1422 برآورد شده است. حجم کل گازهای تولید شده در این لندفیل طی 30 سال حدود 15 میلیون m3 برآورد شده است, که 27 درصد جرم آن را متان و 73 درصد آن را دی اکسیدکربن تشکیل می دهد. میزان گاز متان و دی اکسیدکربن در طول 30 سال به ترتیب حدود 5 و 13 میلیون kg پیش بینی شده است. نتیجه گیری: به طور کلی با گذشت زمان میزان گازهای لندفیل کاهش یافته است. پیشنهاد می شود جهت استفاده از این حجم گاز, از تکنولوژی های استحصال انرژی برای کنترل گازهای گلخانه ای و تولید انرژی مورد نیاز کارخانه بازیافت شاهین شهر استفاده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضایی، احسان، و ابوالحسنی، محمدهادی. (1397). ارزیابی میزان تولید گازهای زیست محیطی در لندفیل جهت استحصال انرژی (مطالعه موردی لندفیل شماره 1 شاهین شهر). پژوهش در بهداشت محیط، 4(3 )، 204-214. SID. https://sid.ir/paper/261420/fa

  Vancouver: کپی

  رضایی احسان، ابوالحسنی محمدهادی. ارزیابی میزان تولید گازهای زیست محیطی در لندفیل جهت استحصال انرژی (مطالعه موردی لندفیل شماره 1 شاهین شهر). پژوهش در بهداشت محیط[Internet]. 1397؛4(3 ):204-214. Available from: https://sid.ir/paper/261420/fa

  IEEE: کپی

  احسان رضایی، و محمدهادی ابوالحسنی، “ارزیابی میزان تولید گازهای زیست محیطی در لندفیل جهت استحصال انرژی (مطالعه موردی لندفیل شماره 1 شاهین شهر)،” پژوهش در بهداشت محیط، vol. 4، no. 3 ، pp. 204–214، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/261420/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی