Start: 2/7/2023 8:50:41 PMEnd: 2/7/2023 8:50:42 PM >> 765

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

65

دانلود:

37

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

هایدگر و درام امر گشوده؛ خوانشی تئاتری از «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر»

نویسندگان

بزرگمهر شیرین | فیضی مهدی

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 32

چکیده

 این مقاله گزارش «رویارویی» ما با «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» در تاریخ بیهقی به عنوان یک درام حقیقت است. در این رویارویی «نسبت فضایی» تعیین کننده ی بالقوگی اندیشه ها و تصمیم هاست. اما در این میان, هدف ما ناگزیر رسیدن به چشم اندازی است که از آن, بار دیگر پیوند گریزناپذیر اثر هنری, حقیقت و سیاست, نمایان می شود. از این رو نخست در «سرچشمه ی اثر هنری» مارتین هایدگر در پی مفهوم اثر خواهیم بود. بنابراین بحث را از سرچشمه آغاز خواهیم کرد, سپس, در گریز از «سرچشمه»ی اثر هنری, به سوی «تئاتر اثر هنری» خواهیم رفت. «تئاتر اثر هنری» یا «تئاتر حقیقت», راه گریز از سرچشمه گرایی هایدگر خواهد بود. اما در گام سوم, وظیفه ی ما تنها این است که نشان دهیم «حسنک-بر-دار-شده» (دارحسنک, ) تئاتری را فراهم آورده و برپا کرده بود. در این بخش, دوباره به سرچشمه که این بار به مثابه ی درام «امر گشوده» فهمیده می شود, بازخواهیم گشت. در پایان, این مسئله بررسی خواهد شد که آیا دارحسنک, به مثابه ی یک اثر, بالقوگی سیاسی وضعیت را حفظ نکرده بود؟

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی