مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

301

دانلود:

61

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حل عددی مسائل کنترل بهینه کسری تأخیری با استفاده از توابع کلاهی بهبود یافته

صفحات

 صفحه شروع 241 | صفحه پایان 258

چکیده

 در این مقاله, با استفاده از توابع کلاهی بهبود یافته به حل عددی دسته ای از مسائل کنترل بهینه کسری تأخیری می پردازیم. ابتدا به معرفی حساب کسری و توابع کلاهی بهبود یافته می پردازیم. انتگرال کسری از نوع ریمان-لیوویل و مشتق کسری از نوع کاپوتو در نظر گرفته می شوند. سپس, ماتریس عملیاتی انتگرال کسری, حاصل ضرب و ماتریس عملیاتی تأخیری برای بردار توابع پایه ای مورد نظر معرفی می شوند. برای حل مسئله کنترل بهینه, توابع موجود در مسئله با استفاده از توابع پایه ای تقریب زده می شوند. با استفاده از خواص توابع کلاهی بهبود یافته و ماتریس های عملیاتی معرفی شده, دستگاهی از معادلات جبری غیرخطی حاصل می شود. با حل دستگاه حاصل, ضرایب مجهول توابع وضعیت و ورودی کنترل تعیین شده و با جای گذاری این مقادیر, تقریبی از جواب مسئله حاصل می شود. در پایان, چند مثال عددی گوناگون از مسائل کنترل بهینه کسری تأخیری برای تأیید دقت و کارآیی روش پیشنهادی در نظر گرفته می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی