مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رسوب شناسی کاربردی | سال:1396 | دوره:5 | شماره:10 | صفحه شروع:20 | صفحه پایان:42

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

279

دانلود:

93

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر ترکیب سنگ های سیلیسی آواری و کربناته بر تاریخچه پس از رسوب گذاری: مطالعه موردی از سازند نایبند و نهشته های کرتاسه پایینی، شمال شرق اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 20 | صفحه پایان 42

چکیده

 این پژوهش به بررسی فرآیندهای دیاژنزی توالی آواری و کربناته تریاس بالایی و کرتاسه پایینی در برش کوه بجاره شمال شرق اصفهان می پردازد. روش بررسی در این پژوهش شامل مطالعات صحرایی و نمونه برداری سیستماتیک و سپس پتروگرافی برش نازک سنگ های آواری و کربناته به وسیله میکروسکوپ پلاریزان و کاتدولومینسانس بوده است. توالی مورد مطالعه دارای 167 متر ضخامت بوده و شامل قسمت های بالایی عضو قدیر سازند نایبند و توالی آواری (واحد K1) و کربناته (واحد K2) قاعده کرتاسه پایینی می باشد. مطالعات دیاژنزی در رخساره های آواری منجر به شناسایی فرآیندهای آشفتگی زیستی, دگرسانی فلدسپات, نوع تماس دانه ها, انواع سیمان شامل کلسیتی, اکسید آهن و کانی رسی (مربوط به مرحله ائوژنز) و تراکم شیمیایی, انواع سیمان دولومیتی, رشد هم محور کوارتز و کانی رسی (مربوط به مرحله مزوژنز) گردیده است. سیمان اکسید آهن و کانی رسی, شکستگی و پرشدگی رگه توسط سیمان دولومیتی مربوط به مرحله تلوژنز می-باشد. مطالعات انجام شده بیانگر تأثیر ترکیب ماسه سنگ ها بر روند و محصولات دیاژنز است. از جمله تأثیرات ترکیب سیلیسی آواری ها بر روی فرآیندهای دِیاژنزی فراوانی بالای سیمان کانی رسی هم چنین افزایش دگرسانی فلدسپات در پتروفاسیس های ماسه سنگی غنی از فلدسپات بخش قدیر مشاهده می گردد. بررسی ها هم چنین بیانگر فراوانی بالای فرآیند سیمان رشد هم محور سیلیسی در پتروفاسیس های ماسه سنگی غنی از کوارتز در واحد K1 می باشد. در بررسی دیاژنز سنگ های کربناته واحد K2 نیز فرآیندهای میکریتی شدن و آشفتگی زیستی, سیمان فیبری هم ضخامت در مرحله دیاژنز دریایی و سیمان آویزه ای و اکسید آهن مربوط به مرحله دیاژنز هواده شناسایی شده است. سیمان آویزه ای و کلسیت دروزی و دندانه ای, سیمان اکسید آهن, مربوط به مرحله دیاژنز اشباع از آب مرحله متئوریک می باشد. از جمله فرآیندهای دیاژنز مرحله دفنی انواع سیمان تیغه ای-منشوری, دولومیتی, بلوکی, رشد هم محور و فرآیندهای فشردگی و شکستگی می باشد. سیمان محیط های مختلف از لومینسانس تیره, قرمز تا بدون لومینسانس هستند که منجر به تفکیک فازهای مختلف سیمانی در نهشته های کربناته گردیده است. در طی بالاآمدگی نیز سیمان اکسید آهن و شکستگی و پر شدن آن رخ داده است. بررسی کلیه فرآیندهای دیاژنزی رخساره های آواری و کربناته بیانگر انواع مراحل مختلف دیاژنز اولیه, مراحل میانی دیاژنز دفنی, تدفین عمیق و بالا آمدگی و وقوع آن ها تحت تأثیر ترکیب نهشته ها می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID