مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

77

دانلود:

32

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل رخساره ها و تفسیر محیطی اثر رخساره های گلوسی فانجیتس و کروزیانا در سازند آیتامیر (ناحیه بزنگان حوضه کپه داغ، شمال خاوری ایران)

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 19

چکیده

 سازند آیتامیر (آلبین-سنومانین) از ماسه سنگ, شیل, سیلتستون و چندین لایه سنگ آهک تشکیل شده است. برش های آرتنج و قرقره در شرق حوضه کپه داغ برای تفکیک اثر رخساره ها بررسی شدند. در این تحقیق انواع اثر فسیل ها و اثر رخساره ها شناسایی شدند و ارتباط آن ها با محیط رسوبی تفسیر شده است. در برش های مورد مطالعه اثر فسیل ها شاملArenicolitesisp., Cylinderichnous concentricus, Ophiomorpha isp., Palaeophycusheberti, Palaeophycustubularis وThalassinoides isp. است که در اثر رخساره های گلوسی فانجیتس و کروزیانا واقع شده اند. اثر رخساره گلوسی فانجیتس با تنوع کم اثرفسیل ها و جهت-یابی مایل تا عمودی تالاسینوئیدهای Y شکل, پالئوفیکوس و آرنوکولیتس و همراهی با ساخت های رسوبی طبقه بندی مورب تراف و طبقه بندی مورب مسطح در مجموعه سدی با انرژی بالا تشکیل شده است. در حالی که اثر رخساره کروزیانا با تنوع بیش تر و اثر فسیل های عمدتا مایل تا افقی در بستر ماسه ای با جورشدگی ضعیف تا متوسط در شرایط کم انرژی محیط حاشیه ساحل تشکیل گردیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی