مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

86

دانلود:

66

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش تصویر بدنی در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی (مطالعه ی موردی: دانشگاهیان دانشگاه مازندران)

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 98

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر, بررسی نقش تصویر بدنی در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی بود. جامعه ی آماری پژوهش را دانشگاهیان دانشگاه مازندران تشکیل دادند که بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده, 379 نفر از آن ها به عنوان نمونه ی آماری در نظر گرفته شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه ی ترکیبی تصویر بدنی و انتخاب رنگ پوشاک ورزشی به صورت الکترونیکی جمع آوری گردید. نتایج رگرسیون لجستیک چندجمله ای نشان می دهد که نقش تصویر بدنی در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی معنادار است. ازسوی دیگر, دانشگاهیان دانشگاه مازندران که خود را در مؤلفه های احساس جذابیت و ارزیابی از ظاهر تصویر بدنی برتر می پندارند, از رنگ های خنثی و سرد به عنوان نمادی برای نمایش این جذابیت در پوشش خود استفاده می کنند؛ بنابراین, می توان گفت که انتخاب رنگ براساس تصویر بدنی, بستگی به این موضوع دارد که افراد خود را در کدام بعد از تصویر بدنی برتر می پندارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی