مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,024

دانلود:

437

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

معرفی پرسش نامه خود -کارآمدی ورزشی

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 70

چکیده

 هدف از این پژوهش ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی ابزاری برای سنجش میزان اطمینان درک شده افراد در توانایی ورزش کردن بود. بر اساس مبانی نظری, نسخه 22 سوالی پرسشنامه ساخته شد. سپس 567 تن (301 مرد و 249 زن) به صورت طبقه ای- در دسترس انتخاب شدند و به سوالات پاسخ دادند. میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و دونیمه کردن به ترتیب برابر 0.975 و 0.944 به دست آمد. روایی صوری پرسش نامه بر اساس نظر 7 تن از متخصصین تایید شد و نتایج تحلیل عامل اکتشافی بر وجود یک عامل در پرسش نامه دلالت داشت. همبستگی نمرات آزمون با نمرات خودکارآمدی شرر و اعتمادبه نفس صفتی -ورزشی نیز بیانگر روایی سازه آن بود. همچنین همبستگی نمرات مشارکت کنندگان با میزان فعالیت بدنی آن ها نشان دهنده روایی ملاکی این ابزار بود بنابراین پرسش نامه ساخته شده دارای روایی و پایایی قابل قبولی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صحراییان، ایمان، واعظ موسوی، سیدمحمدکاظم، و خبیری، محمد. (1395). معرفی پرسش نامه خود -کارآمدی ورزشی. مطالعات روان شناسی ورزشی، 5(16 )، 55-70. SID. https://sid.ir/paper/259995/fa

  Vancouver: کپی

  صحراییان ایمان، واعظ موسوی سیدمحمدکاظم، خبیری محمد. معرفی پرسش نامه خود -کارآمدی ورزشی. مطالعات روان شناسی ورزشی[Internet]. 1395؛5(16 ):55-70. Available from: https://sid.ir/paper/259995/fa

  IEEE: کپی

  ایمان صحراییان، سیدمحمدکاظم واعظ موسوی، و محمد خبیری، “معرفی پرسش نامه خود -کارآمدی ورزشی،” مطالعات روان شناسی ورزشی، vol. 5، no. 16 ، pp. 55–70، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/259995/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی