video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

95

دانلود:

31

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تجزیه و تحلیل شبکه همکاری علمی جهان در حوزه حقوق مالکیت فکری

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 38

چکیده

 هدف: پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل شبکه همکاری علمی جهانی در حوزه حقوق مالکیت فکری و شناسایی خوشه های موضوعی بروندادهای علمی حوزه در پایگاه اطلاعاتی استنادی علوم می پردازد. روش شناسی: پژوهش از نوع کاربردی و به روش تحلیل هم رخدادی و تحلیل شبکه از روش های علم سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش را تعداد 5752 پیشینه پژوهشی تشکیل می دهد که در قالب مقاله, مقاله کنفرانس, نقد و بررسی و غیره در پایگاه وب آو ساینس نمایه شده اند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد متوسط نرخ رشد سالانه انتشارات حوزه حقوق مالکیت فکری طی سال های مورد بررسی در پایگاه استنادی علوم 63/3 درصد می باشد. کشور آمریکا مهم ترین کشور در شکل دهی, جهت دهی و هدایت شبکه همکاری در حوزه حقوق مالکیت فکری است و همچنین دانشگاه برکلی مهمترین دانشگاه, در شبکه همکاری دانشگاه ها و موسسات در این حوزه شناخته شد. به لحاظ موضوعی, بروندادهای علمی حوزه در پنج خوشه موضوعی شکل گرفته است که مهمترین خوشه آن شامل حوزه های موضوعی سرمایه گذاری مستقیم خارجی, فعالیت های تحقیق و توسعه, شرکت های بازرگانی و انتقال تکنولوژی است. نتیجه گیری: حقوق مالکیت فکری در مبحث اقتصاد بویژه اقتصاد بین الملل جایگاه ویژه ای دارد و توجه به حقوق مالکیت فکری یکی از مهم ترین مولفهها و ملزومات توسعه اقتصادی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی