مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: قانون یار
سال:1397 | دوره:2 | شماره:7
صفحه شروع:49 | صفحه پایان:71

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,532

دانلود:

1,554

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مکاتب و قلمرو جرم شناسی

نویسنده

ثابتی پور بهزاد

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 71

چکیده

 جرم یا بزه دارای معیار و خصوصیاتی است که قانون جزا مشخص می کند, زیرا هر عمل یا ترک فعلی را نمی توان جرم نامید. آنچه که در قانون جزا و حقوق کیفری اختصاصی بعنوان جرم به ما ارائه می دهند در چهارچوب جرم شناسی قرار می گیرند. در جرم شناسی ما نیز باید در مقام مطالعه آنها باشیم. البته پدیده مجرمانه صرفا رنگ جزائی و حقوقی ندارد. یعنی هم شامل جرم می شود و هم انحراف و کجروی. پس موضوع جرم شناسی طبق آخرین برداشتها, شناخت علل پدیده مجرمانه است. جرم و انحراف ضمن اینکه با هم ارتباط دارند مفهوما فرق می کنند.جرم اولا ساخته و پرداخته قانون می باشد. ثانیا دارای ضمانت اجرای موضوعه می باشد, ثالثا این ضمانت اجرا توسط انسانها عملی می شود. اما انحراف مفهومی است اخلاقی اجتماعی که بیشتر مذمت عمومی را بدنبال دارد. یعنی دارای ضمانت اجرای عملی و موضوعه نمی باشد. در عین حال هر دوی جرم و انحراف ناهنجاری است. به همین دلیل بعضی معتقد هستند که باید سراغ آسیب شناسی رفت که هر دو نوع ناهنجاری را تحت پوشش قرار می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی