مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

184

دانلود:

189

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر رضایت از نام بر اضطراب کلاس درس، حرمت خود، کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 48

چکیده

 زمینه و هدف: بر طبق تجارب معلمی, تصور می شود نام و شهرتی که از طریق آن دانش آموزان مورد خطاب قرار می گیرند بر هیجانات, عواطف و عملکرد آنان موثر باشد. هدف این پژوهش ارزیابی اثرات میزان رضایت از نام بر اضطراب کلاس درس, حرمت خود, کم رویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بود.روش: پژوهش حاضر به روش مقطعی- تحلیلی اجرا شد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر دوره اول متوسطه شهر رشت در سال تحصیلی 95-1394 بود که از میان آنها 521 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های اضطراب کلاس درس (ریچموند, 2013), حرمت خود (روزنبرگ, 1979) و کمرویی (استنفورد- زیمباردو, 1977) پاسخ دادند. میزان رضایت از نام نیز در قالب یک سنجه به صورت کم, متوسط و زیاد درجه بندی شد. همچنین آخرین معدل کل اکتسابی دانش آموزان به عنوان شاخصی از عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. داده ها از طریق تحلیل واریانس تک متغیری در قالب طرح فاکتوریل 3´2 پردازش شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که رضایت کمتر از نام با اضطراب کلاس درس بیشتر, حرمت خود کمتر, کمرویی زیادتر و عملکرد تحصیلی ضعیف تر همراه است (p<0.01). سرانجام تحلیل طبقات جنسیتی آشکار ساخت به استثنای ارزیابی های عملکرد تحصیلی (که در آن گروه پسران در مقایسه با دختران همواره ضعیف تر بودند), در سایر متغیرهای وابسته هیچ تفاوت معنی داری از نظر جنسیت مشاهده نشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج می توان گفت که رضایت از نام می تواند در برخی مواقع به عنوان منبعی برای بهبود اضطراب کلاس درس, حرمت خود, کمرویی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در محیط مدرسه در نظر گرفته شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی