video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

792

دانلود:

184

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه استحکام باند برشی IPS-Empress 2 و سه نوع سمان رزینی Dual-Cure

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 45

چکیده

 زمینه و هدف: مرحله سمان کردن یکی از مهمترین مراحل, در تکنیک تهیه ترمیمهای پرسلنی محسوب می شود؛ ولی اطلاعات محدودی در ارتباط با میزان استحکام باند سیستمهای رایج سرامیکی - به خصوص سرامیک های IPS-Empress 2, در دسترس می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان استحکام باند برشی میان سرامیک هایIPS-Empress 2  و سه نوع سمان رزینی Dual-Cure و مقایسه آنها با یکدیگر انجام شد.روش بررسی: در این بررسی تجربی آزمایشگاهی,30 جفت بلوک سرامیکی از نوعIPS-Empress 2  به شکل دیسک و به ضخامت 2.5 میلیمتر و قطرهای 8 و 10 میلیمتر آماده شدند. پس از سندبلاستینگ و پاکسازی اولتراسونیک, سطح کلیه نمونه ها توسط اسید هیدروفلوریک 9% به مدت 60 ثانیه اچ شد؛ سپس در سه گروه 10 تایی, توسط سه سیستم رزینی باندینگ سرامیک ها, شاملPanavia F 2 , Variolink II و Rely X ARC دو به دو به یکدیگر باند شدند. پس از نگهداری کلیه نمونه ها در محیط آبی, با حرارت 37±1 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت, عمل ترموسایکلینگ به تعداد 500 سیکل, بین درجه حرارتهای 5 و 55 درجه سانتیگراد, به مدت یک دقیقه در هر محیط, صورت گرفت. استحکام باند برشی برحسب مگاپاسکال, با کمک دستگاه Instron با سرعت mm/min0.5 اندازه گیری شد. اطلاعات موجود با استفاده از آزمون آماری One Way ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقایسه دو به دو گروه ها به روش Tukey HSD انجام شد. در انتها نوع شکست با کمک میکروسکوپ الکترونی (SEM) ارزیابی گردید. P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.یافته ها: اختلاف آماری معنی داری بین استحکام باند برشی انواع سمانها یافت شد (P<0.05). سمانVariolink II  دارای بیشترین میزان استحکام باند با مواد سرامیکیIPS-Empress 2  بود؛ همچنین ترکیبی از انواع شکستها مشاهده گردید.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر, سمانVariolink II  با بیشترین درصد وقوع شکست cohesive, دارای بیشترین استحکام باند با سرامیک هایIPS-Empress 2  بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حاج میرآقا، حبیب، نوکار، سعید، نعمتی، زیارت علی، و خاجوی، آزاده. (1385). مقایسه استحکام باند برشی IPS-Empress 2 و سه نوع سمان رزینی Dual-Cure. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، 19(1 (مسلسل 46))، 37-45. SID. https://sid.ir/paper/25792/fa

  Vancouver: کپی

  حاج میرآقا حبیب، نوکار سعید، نعمتی زیارت علی، خاجوی آزاده. مقایسه استحکام باند برشی IPS-Empress 2 و سه نوع سمان رزینی Dual-Cure. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)[Internet]. 1385؛19(1 (مسلسل 46)):37-45. Available from: https://sid.ir/paper/25792/fa

  IEEE: کپی

  حبیب حاج میرآقا، سعید نوکار، زیارت علی نعمتی، و آزاده خاجوی، “مقایسه استحکام باند برشی IPS-Empress 2 و سه نوع سمان رزینی Dual-Cure،” مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، vol. 19، no. 1 (مسلسل 46)، pp. 37–45، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/25792/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی