video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

680

دانلود:

244

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ایمونوهیستوشیمیایی Expression گیرنده پروژسترون در پلیومورفیک آدنوما و آدنوییدسیستیک کارسینومای غده بزاقی

صفحات

 صفحه شروع 64 | صفحه پایان 73

چکیده

 زمینه و هدف: اهمیت وضعیت گیرنده های هورمونی در سرطان سینه در زمینه تشخیص, پیش آگهی و پاسخ به هورمون درمانی ثابت شده است. تومورهایی که هم گیرنده پروژسترون و هم استروژن دارند, به هورمون درمانی بهتر از تومورهای فاقد گیرنده پاسخ می دهند؛ همچنین تشابه بین بافت پستان و غدد بزاقی به دلیل وجود ساختمانهای آسینی و مجاری اثبات گردیده و همراهی کارسینومای سینه و غدد بزاقی گزارش شده است. به این ترتیب این سوال مطرح می شود که آیا تومورهای غدد بزاقی گیرنده پروژسترون را express می کنند؟ ولی نتایج تحقیقات اخیر ضد و نقیض بوده و در این مورد اختلاف نظر زیادی وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر, ارزیابی expression گیرنده پروژسترون در پلئومورفیک آدنوما و آدنوئید سیستیک کارسینومای غده بزاقی بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی, 29 بلوک پارافینه انتخاب گردید (14 نمونه پلئومورفیک آدنوما و 15 نمونه آدنوئید سیستیک کارسینوما) و مقاطع تهیه شده از آنها به روش هماتوکسیلین و ائوزین و سپس ایمونوهیستوشیمی با آنتی بادی پروژسترون رنگ آمیزی شد؛ سپس تعداد سلولهای رنگ گرفته با شمارش توسط Eye piece graticule (لنز مدرج چشمی) مشخص گردید. اگر میزان رنگ گرفتگی بیشتر از 5% بود, مثبت در نظر گرفته شد, و در صورتی که کمتر از 5% سلولها رنگ گرفته بودند, ایمونوراکتیویتی منفی محسوب گردید؛ همچنین وجود این گیرنده در پارانشیم تومور, سلولهای استروما (فیبروبلاست), سلولهای آماسی و آندوتلیال عروق و غدد بزاقی اطراف تومور بررسی شد. یافته ها توسط آزمون آماری t و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.یافته ها: Expression گیرنده پروژسترون در 15 نمونه آدنوئید سیستیک کارسینوما و 13 نمونه پلئومورفیک آدنوما منفی بود. تنها در یک نمونه پلئومورفیک آدنوما ایمونوراکتیویتی شدید با این نشانگر در تومور وجود داشت. در 12 نمونه غده بزاقی نرمال اطراف تومور ایمونوراکتیویتی خفیف تا متوسط مشاهده شد. در اکثر موارد, سلولهای اندوتلیال, فیبروبلاست و التهابی, هیچ گیرنده پروژسترونی را نشان ندادند.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر, عدم expression گیرنده پروژسترون در آدنوئید سیستیک کارسینوما و پلئومورفیک آدنومای غدد بزاقی را نشان داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اسلامی، محمد، عشق یار، نصرت اله، انسانی، فرشته، و سیفی، صفورا. (1385). بررسی ایمونوهیستوشیمیایی Expression گیرنده پروژسترون در پلیومورفیک آدنوما و آدنوییدسیستیک کارسینومای غده بزاقی. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، 19(1 (مسلسل 46))، 64-73. SID. https://sid.ir/paper/25790/fa

  Vancouver: کپی

  اسلامی محمد، عشق یار نصرت اله، انسانی فرشته، سیفی صفورا. بررسی ایمونوهیستوشیمیایی Expression گیرنده پروژسترون در پلیومورفیک آدنوما و آدنوییدسیستیک کارسینومای غده بزاقی. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)[Internet]. 1385؛19(1 (مسلسل 46)):64-73. Available from: https://sid.ir/paper/25790/fa

  IEEE: کپی

  محمد اسلامی، نصرت اله عشق یار، فرشته انسانی، و صفورا سیفی، “بررسی ایمونوهیستوشیمیایی Expression گیرنده پروژسترون در پلیومورفیک آدنوما و آدنوییدسیستیک کارسینومای غده بزاقی،” مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، vol. 19، no. 1 (مسلسل 46)، pp. 64–73، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/25790/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی