video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

898

دانلود:

438

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر شاخص های همجواری و دسترسی به مکان های ورزشی بر مشارکت ورزشی (مطالعه موردی: مناطق هشت گانه شهر اهواز)

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 39

چکیده

 هدف این تحقیق بررسی تاثیر شاخص های همجواری و دسترسی به مکان های ورزشی بر میزان مشارکت ورزشی به تفکیک مناطق هشت گانه شهر اهواز بود. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدی اﺳﺖﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺟﺮا ﺷﺪ. جامعه آماری اول کلیه سالن های ورزشی چند منظوره, استخرها و زمین های چمن مناطق هشت گانه شهر اهواز که متعلق به اداره ورزش و جوانان شهر اهواز و سایر ادارات دولتی بود ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آن 99 ﻣﻮرد ﺑﻮده و جامعه آماری دوم, تمامی افرادی که از این اماکن ورزشی استفاده می نمایند, که 66135 نفر بود. نمونه آماری دو جامعه با بهره گیری از جدول مورگان به ترتیب 86 مکان ورزشی و 384 به تناسب تعداد اماکن ورزشی و جمعیت هر منطقه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات, پرسشنامه محقق ساخته بود و در سه بخش ویژگی های فردی, شاخص های همجواری, دسترسی و مشارکت ورزشی (0.87=a) تنظیم گردید. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی مدل رگرسیونی با ضرایب تصادفی در نرم افزار HLM6 استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص های همجواری و دسترسی به مجموعه های ورزشی و همچنین تعداد اماکن ورزشی بر میزان مشارکت ورزشی افراد اثرگذار هستند و ضریب اثرگذاری در مناطق چهار و دو بیشتر از سایر مناطق و در مناطق شش و پنج کمتر از دیگر مناطق است. به طور کلی و با توجه به یافته های این پژوهش, هرچه امکانات و زیرساخت های ورزشی بیشتر, مناسب تر و با استانداردهای بهتری در زمینه دسترسی و همجواری در اختیار شهروندان قرار گیرد, میزان مشارکت ورزشی آنان, افزایش پیدا خواهد کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ابراهیمی، عبدالحسین، مهدی پور، عبدالرحمن، و ازمشا، طاهره. (1394). تاثیر شاخص های همجواری و دسترسی به مکان های ورزشی بر مشارکت ورزشی (مطالعه موردی: مناطق هشت گانه شهر اهواز). مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2(5)، 31-39. SID. https://sid.ir/paper/257646/fa

  Vancouver: کپی

  ابراهیمی عبدالحسین، مهدی پور عبدالرحمن، ازمشا طاهره. تاثیر شاخص های همجواری و دسترسی به مکان های ورزشی بر مشارکت ورزشی (مطالعه موردی: مناطق هشت گانه شهر اهواز). مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش[Internet]. 1394؛2(5):31-39. Available from: https://sid.ir/paper/257646/fa

  IEEE: کپی

  عبدالحسین ابراهیمی، عبدالرحمن مهدی پور، و طاهره ازمشا، “تاثیر شاخص های همجواری و دسترسی به مکان های ورزشی بر مشارکت ورزشی (مطالعه موردی: مناطق هشت گانه شهر اهواز)،” مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، vol. 2، no. 5، pp. 31–39، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/257646/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی