مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سیاستگذاری عمومی
سال:1397 | دوره:4 | شماره:3
صفحه شروع:67 | صفحه پایان:86

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

165

دانلود:

93

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ابزارهای سیاستی موردنیاز برای همکاری بنگاه های جدید فناوری نانو و شرکت های صنعتی

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 86

چکیده

ابزارهای سیاستی توسعه نوآوری, موضوعی کلیدی و موردتوجه محققین است. در این مقاله, ابزارهای سیاستی موردنیاز, برای همکاری مؤثر بنگاه های جدید فناوری نانو و شرکت های صنعتی به منظور توسعه محصول جدید مورد بررسی قرارگرفته و به واکاوی پنج همکاری بنگاه جدید نانو و شرکت صنعتی از سال 1389 تا 1396 پرداخته شده است. نوآوری این تحقیق در دو بخش است. بخش اول به معرفی بسته ابزارهای سیاستی موردنیاز مانند ابزارهای محرک بازار (یارانه, خرید دولتی, مشوق های مالیاتی و استاندارسازی), ابزارهای حقوقی, مشوق های مالی برای سفارشی سازی تحقیقات و کمک به انجام تست ها, ابزارهای ترویجی و انگیزشی, ابزارهای اعتمادساز (تضمین سرمایه, فناوری و بیمه), واسطه های ایجاد کننده همکاری, ابزارهای به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری و اطلاع رسانی می پردازد. بخش دوم معرفی ابزارهای مورد نیاز در هر مرحله از فرایند توسعه محصول جدید در همکاری بنگاه جدید با شرکت صنعتی را در بردارد. توصیه این مقاله به سیاستگذاران, ارائه بسته ابزارها برای پاسخگویی به چالش های مختلف با تأکید بر ابزارهای تحریک تقاضا است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی