مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

210

دانلود:

62

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان های دولتی ایران

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 139

چکیده

 با توجه به اهمیت انگیزه شغلی در بخش دولتی که به دلیل وجود پاره ای از شرایط, ویژگی های آن و همچنین محیط و فضای شغلی, آن را از سایر مشاغل جدا می سازد, هدف از انجام این پژوهش, بررسی انگیزه خدمت عمومی در بخش دولتی ایران و تعیین عوامل اثرگذار بر آن و همچنین احصا بهترین تبیین کننده ها می باشد. داده های پژوهش از سازمانهای دولتی در سطح استانی گردآوری شده و در قالب 859 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفتند. روش تحقیق آمیخته بوده و در دو بخش کیفی برای احصا مقوله ها از طریق روش فراترکیب و بخش کمّی با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد سه دسته عوامل اثر گذار بر انگیزه خدمت عمومی در بخش دولتی به ترتیب عبارت است از سبک زندگی, عوامل محیط کار و عوامل جمعیت شناختی.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  حمیدی زاده، ع.، و دانایی فرد، ح.، و طهماسبی، ر.، و همایی لطیف، م. (1397). بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان های دولتی ایران. سیاستگذاری عمومی, 4(3 ), 123-139. https://sid.ir/paper/257462/fa

  Vancouver: کپی

  حمیدی زاده علی، دانایی فرد حسن، طهماسبی رضا، همایی لطیف مهتاب. بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان های دولتی ایران. سیاستگذاری عمومی. 1397 [cited 2023January31];4(3 ):123-139. Available from: https://sid.ir/paper/257462/fa

  IEEE: کپی

  حمیدی زاده، ع.، دانایی فرد، ح.، طهماسبی، ر.، همایی لطیف، م.، 1397. بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان های دولتی ایران. سیاستگذاری عمومی, [online] 4(3 ), pp.123-139. Available: https://sid.ir/paper/257462/fa.