مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

785

دانلود:

398

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان های دولتی ایران

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 139

چکیده

 با توجه به اهمیت انگیزه شغلی در بخش دولتی که به دلیل وجود پاره ای از شرایط, ویژگی های آن و همچنین محیط و فضای شغلی, آن را از سایر مشاغل جدا می سازد, هدف از انجام این پژوهش, بررسی انگیزه خدمت عمومی در بخش دولتی ایران و تعیین عوامل اثرگذار بر آن و همچنین احصا بهترین تبیین کننده ها می باشد. داده های پژوهش از سازمانهای دولتی در سطح استانی گردآوری شده و در قالب 859 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفتند. روش تحقیق آمیخته بوده و در دو بخش کیفی برای احصا مقوله ها از طریق روش فراترکیب و بخش کمّی با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد سه دسته عوامل اثر گذار بر انگیزه خدمت عمومی در بخش دولتی به ترتیب عبارت است از سبک زندگی, عوامل محیط کار و عوامل جمعیت شناختی.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حمیدی زاده، علی، دانایی فرد، حسن، طهماسبی، رضا، و همایی لطیف، مهتاب. (1397). بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان های دولتی ایران. سیاستگذاری عمومی، 4(3 )، 123-139. SID. https://sid.ir/paper/257462/fa

  Vancouver: کپی

  حمیدی زاده علی، دانایی فرد حسن، طهماسبی رضا، همایی لطیف مهتاب. بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان های دولتی ایران. سیاستگذاری عمومی[Internet]. 1397؛4(3 ):123-139. Available from: https://sid.ir/paper/257462/fa

  IEEE: کپی

  علی حمیدی زاده، حسن دانایی فرد، رضا طهماسبی، و مهتاب همایی لطیف، “بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان های دولتی ایران،” سیاستگذاری عمومی، vol. 4، no. 3 ، pp. 123–139، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/257462/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی