Start: 2/3/2023 4:27:02 AMEnd: 2/3/2023 4:27:03 AM >> 629

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

110

دانلود:

38

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وجود بیگانگی مجریان از خط مشی های مالیاتی

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 98

چکیده

 یکی از دلایل شکست و اثربخش نبودن اجرای خط مشی های عمومی, بیگانگی مجریان از خط مشی ها است. بیگانگی از خط مشی, حالتی روان شناختی است که منجر به گسست روان شناختی مجریان خط مشی های عمومی از خط مشی ها می شود. لذا فهم مفهوم بیگانگی از خط مشی, به ارتقای عملکرد خط مشی کمک می کند. هدف از این مقاله, بررسی وجود بیگانگی مجریان از خط مشی های مالیاتی است. این پژوهش از نظر هدف, کاربردی, از نظر نحوه گردآوری داده ها, توصیفی و از نوع پیمایشی است که با رویکرد کمّی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان مأمور تشخیص مالیات اداره کل امور مالیاتی استان قم بودند. ابزار پژوهش, پرسش نامه بیگانگی از خط مشی تامرز بود که روایی و پایایی آن تأیید شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها, وجود احساس بیگانگی مجریان از خط مشی های مالیاتی را نشان داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی