مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

578

دانلود:

342

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربست روش های آینده پژوهی به منظور توسعه ظرفیت فرآیند سیاستگذاری نفت و گاز

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 120

چکیده

 هدف این مقاله, توسعه ظرفیت فرآیند سیاستگذاری عمومی از طریق به­ کارگیری روش های آینده­ پژوهی است. برای محدود شدن قلمرو و کاربردی­ تر شدن نتایج و به دلیل سوابق موجود, فرآیند سیاستگذاری نفت و گاز به عنوان مورد مطالعه انتخاب گردیده است. به این منظور پس از مطالعه ادبیات موضوع, پرسشنامه ای طراحی و پاسخ­ های پانزده خبره, بر اساس نمونه مورد نیاز در تحلیل دلفی, اخذ گردید. همچنین, روش دلفی فازی به منظور تحلیل داده­ های جمع آوری شده, استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل, برای توسعه ظرفیت سیاستگذاری عمومی در حوزه نفت و گاز, روش تفکر سیستمی در مرحله تشخیص و ارزیابی مسائل سیاستی نفت و گاز, سناریونگاری در مرحله تدوین گزینه­ های سیاستی مربوطه, تحلیل هزینه-فایده در مرحله ارزیابی گزینه­ های سیاستی, برنامه­ ریزی اقدام در مرحله اجرای سیاست و در نهایت بازبینی سیاست و سنجش تأثیر سیاست در مرحله ارزیابی پس از اجرا, بیشترین تناسب را جهت توسعه ظرفیت سیاستگذاری نفت و گاز دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  زارع پور، آریا، درویشی سه تلانی، فرهاد، بیات، روح اله، و خزایی، سعید. (1397). کاربست روش های آینده پژوهی به منظور توسعه ظرفیت فرآیند سیاستگذاری نفت و گاز. سیاستگذاری عمومی، 4(2 )، 105-120. SID. https://sid.ir/paper/257399/fa

  Vancouver: کپی

  زارع پور آریا، درویشی سه تلانی فرهاد، بیات روح اله، خزایی سعید. کاربست روش های آینده پژوهی به منظور توسعه ظرفیت فرآیند سیاستگذاری نفت و گاز. سیاستگذاری عمومی[Internet]. 1397؛4(2 ):105-120. Available from: https://sid.ir/paper/257399/fa

  IEEE: کپی

  آریا زارع پور، فرهاد درویشی سه تلانی، روح اله بیات، و سعید خزایی، “کاربست روش های آینده پژوهی به منظور توسعه ظرفیت فرآیند سیاستگذاری نفت و گاز،” سیاستگذاری عمومی، vol. 4، no. 2 ، pp. 105–120، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/257399/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی