video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

465

دانلود:

142

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عدد احاطه ای یالی 2-رنگین کمان و عدد پوچساز در درخت ها

نویسندگان

دهگردی نسرین

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 120

چکیده

 فرض کنید G=(V, E) گرافی ساده با مجموعه رئوس V و مجموعه یال های E باشد. تابع f: E(G)→ Ƥ ({1, 2}) یک تابع احاطه گر یالی 2-رنگین کمان (E2RDF) برای گراف G نامیده می شود, هرگاه برای هر یال e با شرط f(e)=∅ داشته باشیم ⋃ _(e^'∈ N(e))▒ 〖 f(e^' )={1, 2}〗 که N(e) همسایگی باز یال e می باشد. وزن یک E2RDF برابر است با ω (f)=∑ _(e∈ E(G))▒ 〖 |f(e)|〗 . عدد احاطه ای یالی 2-رنگین کمان G را که با نماد γ _er2 (G) نمایش می دهیم, کمترین وزن یک E2RDF در گراف G است. فرض کنید S دنباله ای از درجات رئوس گراف G باشد که به صورت صعودی مرتب شده اند. عدد پوچساز a(G) برابر با ماکسیمم مقدار عدد صحیح k است به طوری که حاصل جمع k جمله اول از دنباله S از تعداد یال های گراف G بیشتر نباشد. در حالت کلی این دو پارامتر قابل مقایسه نیستند. در این مقاله رابطه بین عدد احاطه ای یالی 2-رنگین کمان و عدد پوچساز در درخت ها را بررسی کرده و نشان می دهیم برای هر درخت T از مرتبه n≥ 2, . γ _er2 (T)≤ a(T)

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دهگردی، نسرین. (1398). عدد احاطه ای یالی 2-رنگین کمان و عدد پوچساز در درخت ها. پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی)، 5(17 )، 115-120. SID. https://sid.ir/paper/257330/fa

  Vancouver: کپی

  دهگردی نسرین. عدد احاطه ای یالی 2-رنگین کمان و عدد پوچساز در درخت ها. پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی)[Internet]. 1398؛5(17 ):115-120. Available from: https://sid.ir/paper/257330/fa

  IEEE: کپی

  نسرین دهگردی، “عدد احاطه ای یالی 2-رنگین کمان و عدد پوچساز در درخت ها،” پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی)، vol. 5، no. 17 ، pp. 115–120، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/257330/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی