Start: 2/5/2023 5:44:59 AMEnd: 2/5/2023 5:44:59 AM >> 616

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

191

دانلود:

34

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهبود شاخص عدالت جین و بهینه سازی مصرف توان فرستنده در سیستم های NOMA

صفحات

 صفحه شروع 577 | صفحه پایان 586

چکیده

 در این مقاله روشی برای تخصیص توان سیستم های دسترسی چندگانه نامتعامد (NOMA) در لینک فروسو ارائه شده است, به گونه ای که عدالت بین کاربران از نظر ظرفیت هر کاربر تأمین شده و هم چنین توان فرستنده نیز به صورت بهینه مصرف شود. در پژوهش های گذشته برای این منظور عمدتاً به تعریف مسائل بهینه سازی و حل آن ها پرداخته شده است و یا مانند روشی با عنوان Fair-NOMA تنها به بیشینه کردن ظرفیت کاربران در مقایسه با یک سیستم دسترسی چندگانه متعامد (OMA) توجه شده اما اختلاف ظرفیت کاربران و هم چنین بهینه بودن مصرف توان فرستنده درنظر گرفته نشده است. در این مقاله یک سیستم NOMA در لینک فروسو با 2 و بیشتر از 2 کاربر در نظر گرفته شده است. در حالت 2 کاربری با مساوی قراردادن ظرفیت کاربران, شاخص عدالت جین بیشینه و عدالت بین کاربران در مصرف توان فرستنده برقرار گشته است و مشکل اختلاف ظرفیت کاربران حل شده است. هم چنین با شبیه سازی های رایانه ای نشان داده می شود که ظرفیت کاربر با شرایط کانال ضعیف تر با این روش بهبود قابل قبولی می یابد. علاوه براین, در سیستم NOMA با بیش از 2 کاربر با تخصیص یک ضریب توان ثابت به کاربری که ضعیف ترین شرایط کانال را دارد, توان به گونه ای به سایر کاربران تخصیص داده می شود که مصرف توان فرستنده بهینه شود. شبیه سازی های مختلف برای مقایسه و نشان دادن موثربودن ایده های پیشنهادی ارائه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی