مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

178

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوریتم فیلتر تطبیقی زیرباند توسعه یافته در شبکه توزیع شده انتشاری

صفحات

 صفحه شروع 475 | صفحه پایان 484

چکیده

 الگوریتم های تطبیقی نقش مهمی در جهت بهبود عملکرد شبکه های توزیع شده انتشاری دارند. الگوریتم های خانواده زیرباند انتشاری در مقایسه با الگوریتم حداقل میانگین مربعات نرمالیزه شده انتشاری (DNLMS) دارای سرعت همگرایی بالاتری در مواجهه با ورودی رنگی هستند. این مقاله به ارائه مسأله تخمین توزیع شده در یک شبکه انتشاری برپایه الگوریتم زیرباند توسعه یافته (IMSAF) پرداخته و الگوریتم فیلتر تطبیقی زیرباند توسعه یافته انتشاری (DIMSAF) را معرفی می کند. در الگوریتم پیشنهادی برخلاف الگوریتم زیرباند نرمالیزه شده انتشاری (DNSAF), به جای به کارگیری تک بردار رگرسور ورودی در هر زیرباند, از چند بردار رگرسورهای سیگنال ورودی استفاده می شود که این عمل منجر به بهبودی رفتار همگرایی الگوریتم پیشنهادی در مواجهه با ورودی رنگی خواهد شد. در این الگوریتم هرچه تعداد رگرسور ورودی بیشتر گردد, سرعت همگرایی نیز افزایش می یابد. عملکرد الگوریتم DIMSAF با الگوریتم های DLMS, DAPA, VSS-DAPA و DRLS مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد عملکرد الگوریتم ارائه شده دارای سرعت همگرایی بالاتری در مقایسه با الگوریتم های ذکرشده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی