video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,622

دانلود:

538

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رضایت مندی از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی: یک مطالعه مقطعی در شهرکرد

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 113

چکیده

 زمینه: خدمات ارائه شده به بیماران اورژانس پیش بیمارستانی و میزان رضایت مندی آنها, موید کیفیت خدمات اورژانس پیش بیمارستانی است. هدف از این مطالعه بررسی میزان رضایت مندی بیماران از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی (115) شهر شهرکرد در نیمه اول سال 1391 می باشد.روش ها: در پژوهش توصیفی حاضر 450 نفر از بیماران منتقل شده توسط اورژانس پیش بیمارستانی به بیمارستان با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده ها با استفاده از پرسشنامه سنجش میزان رضایت مندی جمع آوری شدند. اطلاعات بدست آمده تحت نرم افزار SPSS نسخه 16 با استفاده از آزمون های آماری توصیفی, تی مستقل, آنالیز واریانس یکطرفه و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میزان رضایتمندی در تمامی حیطه ها بالاتر از %50 و به طور کلی %71.12 بود. میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در مردان, افراد با سطح تحصیلات پایین, متاهلین, افراد دارای سابقه استفاده از خدمات اورژانس و افراد دارای مشکل اورژانسی به طور معنی داری بیشتر از سایر بیماران بود. بیشترین میزان رضایت مندی مربوط به حیطه کارایی اورژانس پیش بیمارستانی (%78.5) و کمترین میزان رضایت مندی در سوالات مربوط به حیطه عملکرد تکنسین ها (%58.7) بود.بحث: نتایج این مطالعه نشان داد میزان رضایت مندی بیماران در حیطه های مختلف بالا و رضایت بخش بوده و به منظور ارتقاء آن تکنسین ها باید زمان بیشتری را جهت تعامل با بیماران در نظر بگیرند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اسماعیلی وردنجانی، علی، رفیعی، حسین، مقدسی، جعفر، مسعودی، رضا، محمدی، مصطفی، للگانی، هدایت اله، و اسماعیلی وردنجانی، محمود. (1393). رضایت مندی از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی: یک مطالعه مقطعی در شهرکرد. تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 3(2)، 103-113. SID. https://sid.ir/paper/256062/fa

  Vancouver: کپی

  اسماعیلی وردنجانی علی، رفیعی حسین، مقدسی جعفر، مسعودی رضا، محمدی مصطفی، للگانی هدایت اله، اسماعیلی وردنجانی محمود. رضایت مندی از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی: یک مطالعه مقطعی در شهرکرد. تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی[Internet]. 1393؛3(2):103-113. Available from: https://sid.ir/paper/256062/fa

  IEEE: کپی

  علی اسماعیلی وردنجانی، حسین رفیعی، جعفر مقدسی، رضا مسعودی، مصطفی محمدی، هدایت اله للگانی، و محمود اسماعیلی وردنجانی، “رضایت مندی از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی: یک مطالعه مقطعی در شهرکرد،” تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، vol. 3، no. 2، pp. 103–113، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/256062/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی