video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

782

دانلود:

230

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی دیدگاه پرستاران در زمینه فعالیت ها و نقش های پرستاری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1389

صفحات

 صفحه شروع 331 | صفحه پایان 340

چکیده

 زمینه: پرستاری حرفه ای است روبه رشد و ارائه خدمات مطلوب پرستاری بستگی به ایفای نقش های مختلف در ارائه مراقبت های پرستاری دارد. از این رو محقق بر آن شد تا به بررسی دیدگاه پرستاران در زمینه نقش ها و فعالیت های پرستاری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1389 بپردازد.روش ها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی است و نمونه مورد بررسی 106 پرستار از 5 بیمارستان آموزشی شهر کرمانشاه هستند که دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری بوده و حداقل سابقه یک سال کار بالینی را داشته باشند, و از طریق نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه ای مشتمل بر 10 سوال مربوط به مشخصات دموگرافیک, 41 سوال مربوط به نقش ها و در چهار حیطه, آموزشی, حمایتی, حفاظتی و هماهنگ کننده بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار کامپیوتری spss نسخه 16 و آمار توصیفی و استنباطی (آزمون فیشر و کای اسکویر) استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بیشترین فعالیت در زمینه نقش آموزشی مربوط به آموزش به بیمار, در نقش حمایتی مربوط به بررسی بیمار از نظر جسمانی, روانی و اجتماعی, در نقش حفاظتی مربوط به حفاظت از محیط فیزیکی و روانی بیمار, و در نقش هماهنگ کننده, مربوط به هماهنگی لازم با همکاران در ارتباط با فعالیت های روزانه بوده است.نتیجه گیری: برای سامان دادن به وظایف هر روزه پرستاران و جلوگیری از مشکلات فردی آنها, اولین اقدام تعیین نقش ها و شرح وظایف آنها و اقدام بعدی برنامه ریزی بر اساس استانداردهای کار از طرف سازمان پرستاری کشور است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سهرابی خواه، مریم، و تیماره، مهنوش. (1394). بررسی دیدگاه پرستاران در زمینه فعالیت ها و نقش های پرستاری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1389. تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 4(4)، 331-340. SID. https://sid.ir/paper/256016/fa

  Vancouver: کپی

  سهرابی خواه مریم، تیماره مهنوش. بررسی دیدگاه پرستاران در زمینه فعالیت ها و نقش های پرستاری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1389. تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی[Internet]. 1394؛4(4):331-340. Available from: https://sid.ir/paper/256016/fa

  IEEE: کپی

  مریم سهرابی خواه، و مهنوش تیماره، “بررسی دیدگاه پرستاران در زمینه فعالیت ها و نقش های پرستاری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1389،” تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، vol. 4، no. 4، pp. 331–340، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/256016/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی