مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,653

دانلود:

671

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وضعیت فقر در خانوارهای روستایی ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1392-1368

صفحات

 صفحه شروع 215 | صفحه پایان 235

چکیده

 فقر به مثابه یک پدیده نامطلوب اقتصادی-اجتماعی محسوب می شود و مهم ترین علل آن توزیع ناعادلانه درآمد در بین افراد در جامعه است. یکی از وظایف دولت ها آن است که با سیاست های مناسب جهت رفع فقر و کاهش نابرابری اقدام نمایند. اولین گام در جهت فقر زدایی, سنجش میزان فقر در سطح کشور می باشد. در این راستا با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار های روستایی که توسط مرکز آمار ایران همه ساله منتشر می شود, ابتدا خط فقر را طی سال های 1392-1368 که پنج برنامه توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا درآمده است با استفاده از هشت گروه کالایی, به روش سیستم مخارج خطی (les) و با استفاده از نظریه حداقل عادات نسبی (hles) محاسبه شد. سپس با استفاده از شاخص های سنجش فقر, وضعیت فقر در مناطق روستایی موردمطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی سال های مورد مطالعه, گرچه خط فقر در خانوارهای روستایی ایران دارای رشد متوسط 21.3 درصد بوده است, لیکن میزان و اندازه فقر در روستاها روند نزولی داشته است و شکاف فقر و شدت آن کاهش یافته است, بنابراین, عملکرد دولت در کاهش فقر نسبی طی پنج برنامه توسعه اقتصادی نسبتا موفقیت آمیز بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مولایی، محمد، و رحیمی راد، زهره. (1395). بررسی وضعیت فقر در خانوارهای روستایی ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1392-1368. راهبردهای توسعه روستایی، 3(2)، 215-235. SID. https://sid.ir/paper/255742/fa

  Vancouver: کپی

  مولایی محمد، رحیمی راد زهره. بررسی وضعیت فقر در خانوارهای روستایی ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1392-1368. راهبردهای توسعه روستایی[Internet]. 1395؛3(2):215-235. Available from: https://sid.ir/paper/255742/fa

  IEEE: کپی

  محمد مولایی، و زهره رحیمی راد، “بررسی وضعیت فقر در خانوارهای روستایی ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1392-1368،” راهبردهای توسعه روستایی، vol. 3، no. 2، pp. 215–235، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/255742/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی