مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

679

دانلود:

283

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر مشارکت ترویجی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساری پیرامون توسعه پایدارروستایی

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 74

چکیده

 شوراهای اسلامی روستایی از مهم ترین تشکل ها و نهاد غیردولتی هستند که زمینه های مشارکت مردم در برنامه های ترویجی را مهیا می سازند و نقش مهمی در اجرا و به هدف رساندن برنامه های ترویجی پیرامون توسعه پایدار روستایی دارند. هدف کلی این تحقیق, بررسی عوامل موثر بر مشارکت ترویجی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساری پیرامون توسعه پایدار روستایی هست. برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انجام شد. نمونه گیری تصادفی طبقه ای در این مطالعه به کاربرده شد و 235 عضو شورای اسلامی شهرستان ساری انتخاب شدند. روش شناسی تحقیق, ترکیبی از روش های کمی و توصیفی- استنباطی بود و مقدار آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی به ترتیب 0.78 و 0.77 به دست آمد. میانگین سنی اعضای شوراهای اسلامی شهرستان ساری 42 سال بود و ازنظر میزان تحصیلات 39.3 اعضای شوراها دیپلم داشتند. میانگین سابقه عضویت در شورا هفت سال و 91.6 درصد اعضای شورا در روستا ساکن بودند. کشت محصولات جدید زراعی و باغی, بیمه نمودن محصولات زراعی و باغی و کاشت زراعی مکانیزه و استفاده از انواع کودهای زراعی در رتبه های اول تا سوم تمایل اعضای شورای اسلامی به نوآوری و نوپذیری بود. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که 42.9 درصد از تغییرات مربوط به مشارکت ترویجی شوراها را نوپذیری, ارتباطات, امور اجتماعی, نیاز آموزشی و شرکت در جلسات آموزشی تبیین می نماید. بیشترین اثر بر مشارکت ترویجی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساری پیرامون توسعه پایدار روستایی را امور اجتماعی با ضریب مسیر 0.308 داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  چرمچیان لنگرودی، مهدی، و اسپهبدی نیا، نجمه. (1394). بررسی عوامل موثر بر مشارکت ترویجی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساری پیرامون توسعه پایدارروستایی. راهبردهای توسعه روستایی، 2(1)، 61-74. SID. https://sid.ir/paper/255722/fa

  Vancouver: کپی

  چرمچیان لنگرودی مهدی، اسپهبدی نیا نجمه. بررسی عوامل موثر بر مشارکت ترویجی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساری پیرامون توسعه پایدارروستایی. راهبردهای توسعه روستایی[Internet]. 1394؛2(1):61-74. Available from: https://sid.ir/paper/255722/fa

  IEEE: کپی

  مهدی چرمچیان لنگرودی، و نجمه اسپهبدی نیا، “بررسی عوامل موثر بر مشارکت ترویجی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساری پیرامون توسعه پایدارروستایی،” راهبردهای توسعه روستایی، vol. 2، no. 1، pp. 61–74، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/255722/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی