مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دولت پژوهی
سال:1397 | دوره:4 | شماره:14
صفحه شروع:149 | صفحه پایان:182

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

143

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تسهیم مسوولیت بین المللی دولت ها ناشی از عمل دولت دیگر یا سازمان بین المللی

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 182

چکیده

 جامعه جهانی, نظاره گر ارتکاب اعمال متخلفانه ای است که بیش از یک دولت, به نحوی در آن نقش دارند. دو طرح 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسوولیت بین المللی, در کنار مسوولیت مستقل به مسوولیت در ارتباط با عمل دیگری که از آن به مسوولیت اشتقاقی یاد شده پرداخته است. کمک یا مساعدت, هدایت و کنترل, اجبار و شانه خالی کردن از تعهد بین المللی, چهار حالت حصری داخل در این قسم از مسوولیت هستند. با این همه, مشخص نشده است که دقیقا ارتباط میان این دو قسم مسوولیت چگونه است و با اعمال مسوولیت اشتقاقی, هر طرف مسوول به چه اندازه مسوولیت دارد و متعهد به جبران خسارت است. اصل بر مسوولیت مستقل است و مسوولیت اشتقاقی, فرع بر آن دانسته می شود. در حالت کمک یا مساعدت, هر دولتی تنها تا آن اندازه مسوولیت دارد که کمک کرده یا مساعدت نموده باشد نه بیشتر. در هدایت و کنترل, مسوولیت تضامنی اعمال می شود. این در حالی است که در حالت اجبار, طرف مجبور هیچ مسوولیتی نداشته و تمام بار مسوولیت بر دوش دولت اجبار کننده است. در مورد شانه خالی کردن از تعهد بین المللی, دولت نمی تواند و نباید پشت نقاب عضویت در سازمان پنهان شود و از تعهدات اولیه خود طفره رود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی