مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

491

دانلود:

276

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تکنیک های تصمیم گیری در حسابداری مدیریت از دیدگاه اسلامی

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 96

چکیده

 روش های اتخاذشده در حسابداری مدیریت متعارف جهت انتخاب از میان دو یا چند راهکار, هم در تصمیم گیری های بلندمدت و هم کوتاه مدت, با اهداف کلی اسلام در مدیریت شرکت ها دارای تعارض است. در مقاله حاضر به بررسی مقاله ها و تحقیق های مربوطه (شامل قرآن و حدیث) برای تعیین اهداف اسلامی در مدیریت شرکت ها پرداخته می شود و رویکردی جایگزین جهت انتخاب راهکارهای مختلف پیشنهاد می شود که با اهداف اجتماعی- اقتصادی اسلام مطابقت دارد؛ همچنین نشان داده می شود که در تصمیم گیری های بلندمدت و کوتاه مدت, مقایسه جنبه های مختلف منفعت- هزینه به جای تکنیک های بودجه بندی سرمایه ای باید به عنوان معیار انتخاب نهایی از میان چند گزینه برای تحقق اهداف اسلامی بکار گرفته شود. روش تحقیق توصیفی و به صورت تحلیلی انتقادی در ارزیابی تکنیک های تصمیم گیری کنونی در حسابداری مدیریت است. اهداف دیگری که یک سازمان ممکن است؛ علاوه بر حداکثر کردن سود دنبال کند در مقاله حاضر در نظر گرفته نشده است, همچنین تکنیک های حسابداری مدیریت از دیدگاه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است که تحقیقات بسیار اندکی در این زمینه انجام شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.