Start: 2/7/2023 8:45:23 PMEnd: 2/7/2023 8:45:23 PM >> 617

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

173

دانلود:

81

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی فرسایش خاک و رسوب حوزه ی آبخیز مندرجان با استفاده از مدل های USPED و RUSLE در محیط سیستم اطلاعات مکانی (GIS)

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 56

کلیدواژه

سنجش از دور (RS)Q1

چکیده

 خاک یکی از مهمترین عوامل تولید است که در زندگی اقتصادی و اجتماعی انسان تاثیر بسیار دارد. در تحقیق حاضر, توزیع مکانی فرسایش خاک و رسوب حوزه آبخیز مندرجان با مساحت 21100 هکتار با استفاده از مدل های USPED و RUSLE مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های مورد استفاده در تحقیق حاضر شامل تصویر ماهواره ای سنجنده OLI مربوط به تاریخ 12 تیرماه 1394, اطلاعات بافت خاک, آمار بارش ماهانه و مدل رقومی ارتفاع (DEM) با قدرت تفکیک مکانی 30 متر می باشد. براساس نتایج حاصل از مدل USPED, کلاس فرسایش کم, متوسط, شدید و خیلی شدید به ترتیب 8/10, 45, 8 و 3/16 درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه را شامل می شوند. همچنین کلاس های رسوبگذاری کم, متوسط, شدید و خیلی شدید به ترتیب 3/4, 9/2, 5/2 و10 درصد از مساحت منطقه را به خود اختصاص می دهند. براساس نتایج به دست آمده از مدل RUSLE, کلاس فرسایش کم, متوسط, شدید و بسیار شدید به ترتیب 55, 3/13, 5/11 و 20 درصد از مساحت منطقه را شامل می شوند. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که اگر دو مدل USPED و RUSLE باهم ترکیب شوند, می توان مناطق بحرانی را از لحاظ فرسایش خاک اولویت بندی کرد و و براساس اولویت اقدام به اجرای عملیات حفاظت خاک نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی