Start: 2/7/2023 9:53:51 PMEnd: 2/7/2023 9:53:52 PM >> 783

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

564

دانلود:

208

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مکان یابی مقایسه ای جمع آوری آب باران (مطالعه ی موردی: حوضه های میخوران و خسروآباد استان کرمانشاه)

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 62

چکیده

 تأمین آب مورد نیاز مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شناسایی محل های مناسب برای احداث سیستم های جمع آوری آب باران, گامی مهم در این راستا می باشد. هدف از این پژوهش, شناسایی مناطق مستعد به منظور احیاء منابع آب استفاده در اکوسیستم های مختلف است. در این تحقیق, عوامل تأثیرگذار بر نفوذ و ذخیره ی آب باران در حوضه های آبخیز میخوران و خسروآباد شهرستان سنقر کرمانشاه مشخص و وارد فرایند تحلیل سلسله مراتبی شد. شاخص های انتخاب شده با استفاده از پرسش نامه و توسط نظریات کارشناسان و اساتید, طی فرایند مهندسی ارزش گذاری شد. ضرایب اهمیت آن ها و جداول مقایسات زوجی تکمیل گردید. در این راستا وزن معیارهای یازده گانه ی پوشش گیاهی, تاج پوشش, درصد و جهت شیب, بارندگی, سنگ شناسی, کاربری اراضی, گروه های هیدرولوژیک خاک, ژئومورفولوژی, طبقات ارتفاعی و فرسایش با استفاده از MATLABR2009a محاسبه و بر پایه ی محیطArcGIS10. 3 تهیه گردید که به ترتیب اعداد 0188/0, 0254/0, 1365/0, 048/0, 2509/0, 0608/0, 0575/0, 1539/0, 0589/0, 0808/0, 1084/0 به دست آمد. پس از تعیین وزن هریک از معیارهای مزبور, مناطق مستعد شناسایی و در محیط GIS به پنچ سطح بسیار مناسب, مناسب, متوسط, نامناسب و بسیار نامناسب تقسیم شد. نتایج این تحقیق نشان داد علاوه بر عامل بارندگی, دو عامل شیب و گروه های هیدرولوژیک خاک به عنوان دیگر عوامل اصلی از بقیه ی عامل ها تأثیر بیشتری دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی