Start: 2/2/2023 2:53:14 AMEnd: 2/2/2023 2:53:15 AM >> 596

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

87

دانلود:

19

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر رگبارهای متوالی بر مولفه های فرسایش پاشمانی طی دو شدت مختلف بارندگی در شرایط آزمایشگاهی

صفحات

 صفحه شروع 837 | صفحه پایان 846

چکیده

 واضح است که هیچ فرسایشی اتفاق نمی افتد مگر اینکه ابتدا جدایش توسط قطرات باران یا رواناب رخ دهد. فرسایش ناشی از اثر قطرات باران (RIIE) در نتیجه ی انرژی قطرات باران اتفاق می افتد. بدین منظور مجموعه ای از آزمایش ها برای بررسی اثر رگبارهای متوالی بر مؤلفه های RIIE (مانند پاشمان بالادست, پاشمان پایین دست, پاشمان خالص, پاشمان کل و نسبت پاشمان بالادست/پایین دست) برنامه ریزی شد. آزمایش ها تحت شدت های بارندگی 30 و 90 میلی متر در ساعت و در شیب پلات 5 درصد روی یک نمونه خاک جمع آوری شده از مراتع حوضه ی آبخیز کجور در شمال ایران در شرایط شبیه ساز باران و فرسایش خاک انجام پذیرفت. طبق نتایج مقایسه ی مؤلفه های پاشمان بالادست با پایین دست در شدت بارندگی 30 و همچنین در شدت بارندگی 90 میلی متر در ساعت در توالی های مختلف دلالت بر نبود اختلاف معنا دار در آنها (05/0 > P) با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 22 داشته است. همچنین تحلیل نتایج مقایسه ای مؤلفه های RIIE شامل پاشمان بالادست, پاشمان پایین دست و پاشمان کل در توالی سوم, چهارم و پنجم در دو شدت بارندگی 30 و 90 میلی متر در ساعت در سطح 95 درصد معنا دار بود. در حالی که پاشمان خالص و نسبت بالادست/ پایین دست تحت شدت های بارندگی 30 و 90 میلی متر در ساعت در توالی های مختلف رگبار غیر معنا دار (05/0 ≥ P) بوده است. همچنین نتایج بیان کننده ی افزایش 5/2 برابری ضریب تغییرات پاشمان خالص و کل در شدت بارندگی 30 میلی متر در ساعت نسبت به 90 میلی متر در ساعت بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی