Start: 2/1/2023 12:27:43 AMEnd: 2/1/2023 12:27:45 AM >> 398

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

247

دانلود:

77

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی مطلوبیت رویشگاه پسته ارگانیک (وحشی) (Pistacia vera) با استفاده از روش آنتروپی حداکثر(MaxEnt) در منطقه جنگلی سرخس (زیر حوزه گنبدلی استان خراسان رضوی)

صفحات

 صفحه شروع 817 | صفحه پایان 824

کلیدواژه

پسته ی ارگانیک (وحشی) Pistacia veraQ2
سرخس (زیر حوزه ی گنبدلی)Q2

چکیده

 پسته ی ارگانیک (وحشی) (Pistaciavera) از گونه های پهن برگ جنگلی است. یکی از رویشگاه های مهم جنگل طبیعی این گونه پسته در دنیا, در ایران و در استان خراسان رضوی (شمال غرب و جنوب غرب شهرستان سرخس) است. این جنگل علاوه بر خصوصیات اکولوژیکی منحصر به فرد, به دلیل ارزش اقتصادی پسته ی ارگانیک تأثیر زیادی بر زندگی مردم منطقه و کشور دارد. متأسفانه به دلیل برداشت مستمر از یک سو و گسترش خشکسالی از سوی دیگر, حیات طبیعی این گونه ی منحصر به فرد و تجدید و توسعه ی آن به مخاطره افتاده است. درک پراکنش مکانی این گونه که تأثیر بسزایی در ارزیابی حفاظت منطقه ای و توسعه ی آن دارد, موجب شناخت عوامل بوم شناختی تأثیر گذار در رویشگاه آن خواهد شد. بنابراین, مدل سازی این پراکنش بسیار مهم است. در این مطالعه با استفاده از روش آنتروپی حداکثر براساس داده های ادافیکی, اقلیمی و فیزیوگرافی در شهرستان سرخس (زیر حوزه ی گنبدلی) به مدل سازی رویشگاه این گونه پرداخته شد. نتایج آزمون جکنایف در بررسی اهمیت متغیرها نشان داد تغییر در خصوصیات خاک مانند درصد سنگ ریزه, میزان نسبت جذب سطحی سدیم تبادلی؛ مقدار سدیم خاک؛ درصد گچ؛ عوامل اقلیمی (دما و بارندگی) و همچنین ارتفاع از سطح دریا؛ مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر پراکنش رویشگاه هستند. دقت زیاد این مدل با ضریب کاپای برابر با 72/0 و AUC92/0 اثبات شد و نشان داد روش آنتروپی حداکثر برای مدل سازی رویشگاه مناسب است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی