مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

912

دانلود:

303

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد تبخیر-تعرق واقعی گیاهان زراعی به کمک الگوریتم های بیلان انرژی در دشت قزوین

صفحات

 صفحه شروع 1103 | صفحه پایان 1117

چکیده

 تخمین دقیق تبخیر تعرق در برنامه ریزی های توسعه ی آبیاری اهمیت ویژه ای دارد. تخمین این پارامتر به صورت پیوسته در مکان و با فواصل زمانی کوتاه, فرصت بسیار باارزشی را برای مدیریت بخش های مختلف شبکه های آبیاری فراهم می آورد. بنابراین, در تحقیق حاضر از داده های لایسیمتر زهکش دار برای صحت سنجی نتایج به دست آمده از تخمین تبخیر-تعرق با استفاده از سه الگوریتم تک منبعی SEBAL, METRIC و SSEB و یک الگوریتم دومنبعی TSEB کمک گرفته شد. به منظور برآورد تبخیر تعرق از تصاویر ماهواره ای سنجنده های MODIS, ETM+ طی سال های 1379 1382 و تصاویر سنجنده ی OLI & TIRS طی سال های 1392-1395 استفاده شد. به دلیل عدم تطابق زمانی تصویربرداری سنجنده ی OLI & TIRS با زمان داده برداری لایسیمتر, نتایج به دست آمده از تصاویر این سنجنده با نتایج روش هارگریوز سامانی (به عنوان روش برتر) ارزیابی شد. نتایج شاخص های آماری از برآوردهای به دست آمده بین الگوریتم های تک منبعی نشان داد الگوریتم SSEB با کمترین میزان جذر میانگین خطا در هر سه سنجنده ی MODIS, ETM+ و OLI& TIRS (میلی متر بر روز 87/0, 41/0 و 92/0RMSE=) و همبستگی زیادی که با داده های لایسیمتری داشت (96/0, 99/0 و 97/0 R=) به عنوان الگوریتم برتر برای تخمین تبخیر تعرق در منطقه ی مطالعه شده است. با توجه به وضوح تصاویر در سنجنده های ETM+ و OLI & TIRS دقت نتایج تخمین تبخیر تعرق در این دو سنجنده پذیرفته است و در نهایت سنجنده ی ETM+ بهترین نتایج را ارائه داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بهمن آبادی، بهاره، کاویانی، عباس، دانشکارآراسته، پیمان، و نظری، رستا. (1397). برآورد تبخیر-تعرق واقعی گیاهان زراعی به کمک الگوریتم های بیلان انرژی در دشت قزوین. اکوهیدرولوژی، 5(4 )، 1103-1117. SID. https://sid.ir/paper/254120/fa

  Vancouver: کپی

  بهمن آبادی بهاره، کاویانی عباس، دانشکارآراسته پیمان، نظری رستا. برآورد تبخیر-تعرق واقعی گیاهان زراعی به کمک الگوریتم های بیلان انرژی در دشت قزوین. اکوهیدرولوژی[Internet]. 1397؛5(4 ):1103-1117. Available from: https://sid.ir/paper/254120/fa

  IEEE: کپی

  بهاره بهمن آبادی، عباس کاویانی، پیمان دانشکارآراسته، و رستا نظری، “برآورد تبخیر-تعرق واقعی گیاهان زراعی به کمک الگوریتم های بیلان انرژی در دشت قزوین،” اکوهیدرولوژی، vol. 5، no. 4 ، pp. 1103–1117، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/254120/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی