مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

224

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر مداخله آموزشی بر سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 35

چکیده

 سابقه و هدف با توجه به افزایش مصرف سیگار در بین دانشجویان و تاثیر سواد سلامت بر رفتارهای پیشگیرانه, این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از مصرف سیگار در میان دانشجویان اجرا شد. مواد و روش ها پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای از نوع نیمه تجربی بود که در سال 1395 و در میان دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران انجام شد. در این مطالعه, 130 نفر از دانشجویان (65 نفر در هر یک از دو گروه مداخله و کنترل), با روش چندمرحله ای تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. مداخله آموزشی با استفاده از نرم افزار تلگرام انجام شد و پیامهای آموزشی طی 6 نوبت به دانشجویان گروه مداخله ارسال گردید. ابزار گردآوری اطلاعات, پرسشنامه مشخصات جمعیتی و زمینه ای, پرسشنامه سنجش سواد سلامت (HELIA) و پرسشنامه رفتار پیشگیرانه از مصرف سیگار بود که در سه مرحله قبل, بلافاصله و سه ماه پس از مداخله تکمیل گردید. داده ها گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شدند. یافته ها قبل از مداخله, بین متغیرهای جمعیتی و زمینه ای, میانگین نمرات سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه در دو گروه, تفاوت معنادار وجود نداشت (0. 05P). نتیجه گیری اجرای مداخله آموزشی از طریق نرم افزار تلگرام, در ارتقای سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از مصرف سیگار در دانشجویان موثر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.