video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

200

دانلود:

104

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل تعیین کننده فعالیت بدنی منظم در کارکنان شبکه بهداشت و درمان: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی

صفحات

 صفحه شروع 4 | صفحه پایان 12

چکیده

 سابقه و هدف کم تحرکی یکی از ده علت عمده مرگ ومیر در جهان است که خطر ابتلا به بیماری های قلبی را دوبرابر می کند. الگوی اعتقاد بهداشتی از الگوهای موثر در پیش بینی رفتار فعالیت بدنی منظم است. هدف این مطالعه شناسایی عوامل تعیین کننده فعالیت بدنی منظم برای پیشگیری از بیماری های قلب و عروق با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی بود. ابزار و روش ها این مطالعه مقطعی (توصیفی-تحلیلی) در سال 1396 در بین کارکنان شاغل در یک شبکه بهداشت و درمان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام اجرا شد. 163 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد HBM-ISCS و پرسش نامه محقق ساخته بود که پس از بررسی و تایید روایی و پایایی برای گردآوری اطلاعات به کار گرفته شد. نهایتا داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های آماری همبستگی پیرسون, آنالیز رگرسیون چندگانه و آزمون ETA تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها شدت درک شده و خودکارآمدی پیش بین های معنی دار برای انجام فعالیت بدنی منظم روزانه و هفتگی بودند. ضمن این که آنالیز رگرسیون چندگانه توانست 23. 3% رفتار را پیش بینی کند. همچنین جنسیت, قوی ترین پیوند را با سازه موانع فعالیت بدنی و وضعیت تاهل و رسته شغلی قوی ترین پیوند را با سازه خودکارآمدی داشتند. تحصیلات هیچ ارتباطی آماری معنی داری با سازه های الگو نداشت و سن صرفا با سازه های شدت درک شده و منافع فعالیت بدنی ارتباط آماری معنی دار داشت. نتیجه گیری شدت درک شده و خودکارآمدی قوی ترین پیش بین ها برای انجام فعالیت بدنی منظم روزانه و هفتگی براساس الگوی اعتقاد بهداشتی هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی