Start: 2/7/2023 9:48:26 PMEnd: 2/7/2023 9:48:27 PM >> 710

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,863

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدلسازی پیامد نشت آمونیاک از مخازن آن با استفاده از نرمافزار ALOHA و تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری در یکی از صنایع فرایندی

صفحات

 صفحه شروع 12 | صفحه پایان 19

چکیده

 مقدمه: مهمترین هدف مدل سازی, کسب دانش در مورد رفتار سیستم واقعی است. نشت مواد سمی در صنایع فرایندی و شیمیایی امری محتمل است که همواره یکی از عوامل تهدیدکننده افراد شاغل و ساکنین اطراف این صنایع می باشد. هدف از مطالعه فعلی مدل سازی پیامد نشت آمونیاک از مخازن آمونیاک بوده است. روش بررسی: در مطالعه حاضر نحوه انتشار مایع آمونیاک از مخزن ذخیره سازی در یکی از صنایع پتروشیمی بررسی و با استفاده از نرم افزار ALOHA مدلسازی شد. این پژوهش براساس سه سناریوی تشکیل ابر بخار سمی, پدید آمدن محیط قابل اشتعال و ایجاد محیط انفجار ابر بخار سمی مدل سازی شد. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از این مدلسازی تا حدود 5 کیلومتر اطراف مخزن, غلظت آمونیاک 1100 بخش در میلیون (ppm) می باشد. از این منطقه تا حدود 10 کیلومتر اطراف مخزن غلظت ابر بخار آمونیاک ppm 160 می باشد. در صورت نشت کامل آمونیاک از مخزن تا فاصله 500 متری مخزن, غلظت آمونیاک ppm 90000 می باشد که حدود 60% حداقل غلظت قابل اشتعال گاز آمونیاک و تا حدود 1/7 کیلومتری مخزن, غلظت آمونیاک ppm15000 می باشد که حدود 10% حداقل غلظت قابل اشتعال گاز آمونیاک است. در صورت انفجار ابر بخار تشکیل شده فشار موج انفجار تا فاصله حدود 700 متری از مخزن برابر 8 پوند بر اینچ مربع (Psi) می باشد که می تواند باعث آسیب جدی به ساختمان ها گردد. نتیجه گیری: مطابق نتایج مدلسازی, سمیت آمونیاک مهمترین خطری است که پرسنل را تهدید می کند. از این رو انجام بازرسیهای مطابق پیشنهاد شرکت سازنده از شیرهای اطمینان مخازن آمونیاک و تهیه طرح واکنش در شرایط اضطراری نقش موثری در محدود نمودن اثرات زیان بار انتشار مواد سمی و خطرناک خواهد داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.