مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,733

دانلود:

428

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی صحت طبقه بندی تصویر ماهواره IRS-P6 با استفاده از پایگاه اطلاعاتی Google Earth به منظور تهیه نقشه پوششی / کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 60

چکیده

 امروزه تصاویر سنجش از دور قادر به ارائه جدیدترین اطلاعات در جهت مطالعه پوشش زمین و کاربری های اراضی می باشند, که ارزش و قابلیت استفاده از نقشه های تولیدی, به میزان صحت آنها بستگی دارد؛ از این رو هدف این پژوهش ارزیابی صحت طبقه بندی تصویر سنجنده LISS-III ماهواره IRS-P6 با استفاده از پایگاه اطلاعاتی Google Earth به منظور تهیه نقشه پوشش / کاربری اراضی بوده است, لذا از تصاویر ماهواره Quickbird که توسط نرم افزار Google Earth ارائه می شود, هم برای تعیین نمونه های تعلیمی و هم برای ارزیابی دقت طبقه بندی استفاده شد. منطقه مورد مطالعه شهرستان طالقان, از توابع استان البرز بوده که در محدوده حوزه آبخیز طالقان واقع شده است. در این پژوهش قبل از تعیین نمونه های تعلیمی به منظور بررسی دقت تصویر Google Earth از لایه های رقومی خطی (جاده ها و آبراهه ها) که دارای مختصات زمینی بودند استفاده شد که خطای مجذور ریشه مربعات معدل 0.77 بدست آمد. در مرحله بعد پس از تعیین نمونه های تعلیمی, تصویر ماهواره ای مذکور بر مبنای طبقه بندی نظارت شده و با خوارزمیک بیشینه احتمال با استفاده از نرم افزار ENVI 2.4 به پنج طبقه باغ, کشاورزی, مرتع, دریاچه و فاقد پوشش طبقه بندی گردیدند که ضریب کاپای طبقه بندی 0.85 و دقت کلی 91.4 به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که تصاویر نرم افزار Google Earth به منظور ارزیابی صحت طبقه بندی در برخی مناطق دقت مکانی بالایی دارند و همچنین استفاده از ویژگی های اکولوژیک مانند شیب منطقه, شبکه هیدرولوژی و ... این دقت را افزایش می دهد. در نهایت پیشنهاد می شود از تصاویر ماهواره ای Google Earth به منظور ارزیابی صحت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای و حتی تفسیر بصری پوشش / کاربری اراضی استفاده گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کیانی، واحد، علی زاده شعبانی، افشین، و نظری سامانی، علی اکبر. (1393). ارزیابی صحت طبقه بندی تصویر ماهواره IRS-P6 با استفاده از پایگاه اطلاعاتی Google Earth به منظور تهیه نقشه پوششی / کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان). اطلاعات جغرافیایی، 23(90)، 51-60. SID. https://sid.ir/paper/253104/fa

  Vancouver: کپی

  کیانی واحد، علی زاده شعبانی افشین، نظری سامانی علی اکبر. ارزیابی صحت طبقه بندی تصویر ماهواره IRS-P6 با استفاده از پایگاه اطلاعاتی Google Earth به منظور تهیه نقشه پوششی / کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان). اطلاعات جغرافیایی[Internet]. 1393؛23(90):51-60. Available from: https://sid.ir/paper/253104/fa

  IEEE: کپی

  واحد کیانی، افشین علی زاده شعبانی، و علی اکبر نظری سامانی، “ارزیابی صحت طبقه بندی تصویر ماهواره IRS-P6 با استفاده از پایگاه اطلاعاتی Google Earth به منظور تهیه نقشه پوششی / کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)،” اطلاعات جغرافیایی، vol. 23، no. 90، pp. 51–60، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/253104/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی