Start: 2/6/2023 6:33:52 AMEnd: 2/6/2023 6:33:53 AM >> 588

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

190

دانلود:

50

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل تعیین کننده مرگ و میر نوزادی در بارداری های پرخطر: یک مطالعه مقطعی

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 27

چکیده

 مقدمه: علیرغم کاهش مرگ نوزادان در سالهای اخیر این مشکل هنوز معضل بهداشتی در سطح جوامع میباشد. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مرگ نوزادان, سیستمهای بهداشتی را قادر میکند تا مداخلات اثربخش طراحی نمایند. مطالعه با هدف شناسایی عواملی که در بارداری های پرخطر منجر به مرگ نوزادان میشود, اجرا شد.روش کار: مطالعه مقطعی میباشد که در آن مرگهای نوزادی شهرستان تویسرکان در سال 1390, بررسی گردید. اطلاعات از واحد بهداشت خانواده گرفته و سپس با چک لیست از پرونده مراقبتی و فوت نوزادان استخراج گردید. تاثیر عوامل خطر بارداری با مرگ نوزادی از طریق تقسیم مادران در دو گروه فاقد و دارای عوامل خطر صورت گرفت. داده ها با نرم افزار Stata 11, تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: بیشترین عوامل خطر مربوط به سن بیشتر از 35 سال و بارداریهای بیشتر از چهار بار (%16.1) بود. نوع زایمان و نارس بودن نوزاد در بین مادران پرخطر و فاقد عوامل خطر متفاوت بود. زایمان سزارین بطور معنی داری در مادران پرخطر بیشتر از مادران فاقد عوامل بود (P=0.03). زودرس بودن مهمترین علت زمینه ایی مرگ بود (%60.09).نتیجه گیری: توجه به دوران پیش, حین و پس از بارداری جهت مادران در معرض و یا پرخطر و مراقبت طبق سیستم بهداشتی لازم میباشد. همچنین ارائه آموزشهای با کیفیت و مشاوره جهت آزمایشات ژنتیک میتواند نقش در کاهش مرگ نوزادان داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی