video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,425

دانلود:

271

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان شیوع بوی بد دهان با علل دهانی در دانش آموزان دختر 13 تا 17 ساله مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر قزوین

صفحات

 صفحه شروع 22 | صفحه پایان 27

چکیده

 بیان مساله: Halitosis به معنای بوی بد دهان است و از آنجا که این عارضه موجب بروز مشکلاتی برای بیمار و اطرافیان وی می گردد و آگاهی دندانپزشکان از میزان شیوع علل دهانی ایجاد کننده آن در برنامه ریزی و پیشگیری از بروز این مشکل مؤثر خواهد بود, انجام چنین مطالعاتی مفید و موثر است. هدف: این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع بوی بد هان با علل دهانی در دختران 13 تا 17 ساله مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر قزوین انجام شد؛ همچنین رابطه تعدادی از عوامل اتیولوژیک نظیر بهداشت دهان, زبان باردار و ... با بوی بد دهان مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: تعداد 700 نفر از دختران 13 تا 17 ساله مدارس شهر قزوین مورد مطالعه قرار گرفتند و 14 عامل مورد نظر از طریق پرسشنامه برای هر یک از این افراد ثبت شد.  اطلاعات جمع آوری شده به کمک مشاهده مستقیم و معاینه کلینیکی به دست آمد. یافته ها: میزان شیوع بوی بد دهان در افراد مورد مطالعه 9/28% به دست آمد؛ همچنین رابطه آماری معنی داری بین بوی بد دهان و متغیرهای وابسته نظیر ژنژیویت, زبان باردار, بیماری سیستمیک همراه با مصرف دارو, مصرف مواد بوزا و میزان رعایت بهداشت دهان وجود داشت. نتیجه گیری: مهمترین عامل در ایجاد بوی بد دهان در جامعه مورد مطالعه عدم رعایت بهداشت دهان بود. در تحقیقات دیگر نیز مواردی نظیر ژنژیویت, زبان باردار, التهاب لوزه, جرم دندان مال اکلوژن به عنوان مهمترین عوامل بروز بوی بد دهان تشخیص داده شدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تهیدست اکراد، زهرا، و قاسم زاده، الهه. (1382). بررسی میزان شیوع بوی بد دهان با علل دهانی در دانش آموزان دختر 13 تا 17 ساله مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر قزوین. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، 16(3 (مسلسل 36))، 22-27. SID. https://sid.ir/paper/25220/fa

  Vancouver: کپی

  تهیدست اکراد زهرا، قاسم زاده الهه. بررسی میزان شیوع بوی بد دهان با علل دهانی در دانش آموزان دختر 13 تا 17 ساله مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر قزوین. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)[Internet]. 1382؛16(3 (مسلسل 36)):22-27. Available from: https://sid.ir/paper/25220/fa

  IEEE: کپی

  زهرا تهیدست اکراد، و الهه قاسم زاده، “بررسی میزان شیوع بوی بد دهان با علل دهانی در دانش آموزان دختر 13 تا 17 ساله مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر قزوین،” مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، vol. 16، no. 3 (مسلسل 36)، pp. 22–27، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/25220/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی